4 สิทธิเด็ก ที่ทุกคนควรรู้

sosthailand-blog-child-rights-convention-มูลนิธิเด็กโสสะ-สิทธิเด็ก-ที่ทุกคนควรรู้

ปัจจุบันยังคงมีเด็กและเยาวชนอีกมากมายที่ถูกละเลย ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นความยากจน ความรุนแรงต่อเด็ก ความไม่เท่าเทียมกัน รวมถึงการที่ไม่สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรง สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่นานาชาติต่างให้ความสนใจ ในปี พ.ศ.2532 จึงได้เกิดเป็น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ทั้งหมด 54 ข้อ (อ่านฉบับเต็ม) โดยมีใจความสำคัญเรื่องสิทธิเด็ก 4 ประเภท ซึ่งอนุสัญญาฯ นี้เป็นข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองมากที่สุดถึง 196 ประเทศทั่วโลก โดยมีประเทศไทยเป็น 1 ในภาคีสมาชิก และมีผลบังคับใช้ในฐานะที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ
 

อนึ่ง สิทธิเด็กนั้นเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด จึงไม่มีผู้ใดสามารถไปตัดทอนหรือจำกัดการใช้สิทธิอันชอบธรรมของเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กได้ ดังนั้น ในฐานะ "ผู้ใหญ่" เราทุกคนจึงควรตระหนักถึง "สิทธิเด็ก" เป็นสำคัญ

 

ทำความรู้จักกับสิทธิเด็ก 4 ประเภท

1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอด (Right of Survival)

คือสิทธิในการอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคลอด ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกิดมาปกติ หรือเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจก็ตาม รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ทั้งด้านการสาธารณสุข โภชนาการ และความเป็นอยู่ที่ได้มาตรฐาน
 

2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection)


คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการล่วงละเมิดและการทารุณกรรมทุกรูปแบบ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ การใช้สารเสพติด และการค้ามนุษย์

 

3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Right of Development)

คือสิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาตามมาตรฐานทุกรูปแบบ การส่งเสริมเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงโอกาสในการเติบโตอย่างสามารถพึ่งพาตนเองได้

 

4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม (Right of Participation)

คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี การได้รับข้อมูลข่าวสาร การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำ รวมถึงการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่ออนาคตของตนเอง
 

sosthailand-blog-child-rights-convention-มูลนิธิเด็กโสสะ-สิทธิเด็ก-ที่ทุกคนควรรู้-ครอบครัว-พี่น้อง

มูลนิธิเด็กโสสะฯ

เราให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเด็กกำพร้า ไร้ที่พึ่งพิง และเด็กที่เสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้ง โดยอยู่บนพื้นฐานของสิทธิเด็กเป็นสำคัญ เด็กทุกคนจะถูกเลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวทดแทน เติบโตมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ และมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 


sosthailand-blog-child-rights-convention-มูลนิธิเด็กโสสะ-สิทธิเด็ก-ที่ทุกคนควรรู้-infographic


อ้างอิง
ยูนิเซฟ(UNICEF)

Copyright © All Right Reserved