ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

ทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ทุกวันพุธและศุกร์ของสัปดาห์ (ภายใน 7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับจำนวนของพัสดุในรอบการจัดส่งนั้น)

ชื่อผู้รับ หมายเลข
คุณชัชวาล ลิ้มฬหะพันธ์ RK365730510TH
คุณบุณฑรีก์ ไมตรีบริรักษ์ RK365730523TH
คุณหยกฟ้า  RK365726325TH
คุณชนิกานต์ ธนสารสมบัติ RK365726311TH
ดร.สุมลยา กาญจนะพังคะ RK365726308TH
คุณดาวรรณ วนะชิวนาวิน RK365726285TH
คุณแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ RK365726271TH
คุณกัญญา วิจิตรเลิศ RK365726268TH
คุณธิดาพร เกตุเวชช์ RK365726299TH
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ ซัพพลาย เซอร์วิส RJ627602310TH
จารุฤณ ห้องสวัสดิ์ RJ627602323TH
คุณโสธรสินี สุภานุสร RK365727250TH

ชื่อผู้รับ หมายเลข
คุณเพ็ญนภา สุนทราภา RJ627602283TH
คุณรวิภา ธนาธิติวงศ์ RJ627602371TH
คุณสิริทิพย์ วงศ์นาถ RJ627602385TH

ชื่อผู้รับ หมายเลข
คุณจิตราภรณ์ จิรภัทรภูมิ RJ627602345TH
คุณอารีวัฒน์ นวลละออง RJ627602337TH
บ.สหวิศวก่อสร้าง จำกัด RK365730378TH
คุณชุติมา ถิรมานิต RK365730381TH
คุณจินดา วินารักษ์วงศ์ RK365730395TH

ชื่อผู้รับ หมายเลข
คุณปุณรดา ดุลยโกเมศ RJ627602297TH
คุณวินิจตรี พลพาหะ RJ627602252TH
คุณปิยะนุช พรประสิทธิ์ RJ627602266TH
คุณนพวรรณ พันปี RJ627602306TH
คุณกมลวรรณ คำทรัพย์ RJ627602270TH
คุณอุดม โตมงคล RK365727087TH
คุณณัฐวัฒน์ ชำนิวิกัยกังวาน RJ627602249TH
คุณทืพวรรณ ลีลาวัฒสุข RK365727113TH
คุณนามศิริ ใบอดุลย์  RK365727144TH
คุณวสรินทร์นาถ ลีนุตพงษ์ ผ่องเมฆินทร์ RK365727158TH
ศิริพร ปัญญ์เอกวงศ์ RK365730355TH
วีระนันท์ ชื่นสุวรรณ RK365730364TH

 

ชื่อผู้รับ หมายเลข
คุณปุณรดา ดุลยโกเมศ RJ627602297TH
คุณวินิจตรี พลพาหะ RJ627602252TH
คุณปิยะนุช พรประสิทธิ์ RJ627602266TH
คุณนพวรรณ พันปี RJ627602306TH
คุณกมลวรรณ คำทรัพย์ RJ627602270TH
คุณอุดม โตมงคล RK365727087TH
คุณณัฐวัฒน์ ชำนิวิกัยกังวาน RJ627602249TH
คุณทืพวรรณ ลีลาวัฒสุข RK365727113TH
คุณนามศิริ ใบอดุลย์  RK365727144TH
คุณวสรินทร์นาถ ลีนุตพงษ์ ผ่องเมฆินทร์ RK365727158TH