การบริจาคผ่านเว็บไซต์

บริจาคผ่านเว็บไซต์ให้ มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้ ดังนี้