เรื่องเล่าคนทำงาน

การเลี้ยงดูเด็กๆ กว่า 700 คนใน หมู่บ้านเด็กโสสะ ทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพได้นั้น ไม่สามารถมีเพียงคุณแม่โสสะผู้ให้การดูแล แต่ยังหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ อาทิ คุณน้า คุณอา ผู้อำนวยการหมู่บ้าน และนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อประสานงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น ด้านการศึกษา สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น การดูแลสภาวะจิตใจ เป็นต้น

More