หมู่บ้านเด็กโสสะ "เฉลิมนารินทร์" หนองคาย

ตั้งอยู่ที่ 185  ม.3  ต.โพธิ์ชัย  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000   สามารถรองรับเด็กได้  120 คน

หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย เป็นหมู่บ้านลำดับที่ 3 สร้างขึ้นบนที่ดิน  8  ไร่เศษ  เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล  และเฉลิมพระเกียรติองค์อุปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในอภิลักขิตสมัยที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  5  รอบ  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานชื่ออันเป็นมงคลแก่หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคายนี้ว่า  “เฉลิมนารินทร์”

หมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยบ้านพักแม่และเด็ก  11  หลัง  อาคารศูนย์รวม  อาคารอนุบาลบ้านพักเจ้าหน้าที่  และอาคารประกอบอื่นๆ  หมู่บ้านได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2537  โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ องคมนตรี  หม่อมหลวงจิรายุ  นพวงศ์  เป็นผู้แทนพระองค์  ประกอบพิธีเปิด

 

 

บ้านเยาวชนชายโสสะหนองคาย

ตั้งอยู่ที่  304  ม.6  ต.หนองกอมเกาะ  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000 สามารถรองรับเด็กได้  20 คน 
บ้านเยาวชนชายโสสะหนองคายดำเนินการตั้งแต่ปี  พ.ศ.2539   ประกอบด้วยบ้านพัก สำหรับเด็กชาย 2 หลัง ให้การดูแลเด็กชายที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ที่ย้ายมาจากหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย เพื่อเน้นการส่งเสริมศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมและการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองต่อไปในอนาคตเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งบ้านเยาวชนชายโสสะนั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเด็กฯ และเด็กสามารถเดินทางกลับมาเยี่ยมแม่และครอบครัวโสสะได้อย่างสม่ำเสมอ

ร่วมบริจาคให้กับเด็กที่หมู่บ้านเด็กโสสะ หนองคาย

เงินบริจาคของคุณจะทำให้เด็กได้มีโอกาสเติบโตในครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว

ร่วมบริจาค

ข้อมูลในการติดต่อหมู่บ้านเด็กโสสะ "เฉลิมนารินทร์" หนองคาย

หมู่บ้านเด็กโสสะ  “เฉลิมนารินทร์” หนองคาย
185  ม.3
ต.โพธิ์ชัย  อ.เมือง
จ.หนองคาย  43000
เบอร์โทรศัพท์: 042-990-528