โครงการระดมทุนภาคสนาม

มูลนิธิเด็กโสสะฯ

ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ กับผู้บริจาคตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและย่านธุรกิจ เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องได้โดยวิธีการบริจาคผ่านบัตรเครดิต โดยสามารถสังเกตได้จากบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ที่สวมใส่ เสื้อ  และนำเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์ที่มีสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ปรากฏอยู่
 

ท่านก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น ด้วยการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเด็กที่เคยสูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตร ให้เขาได้มีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง โดยการร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือทุกหกเดือน เพียงวันละ 20 บาทต่อวัน (600 บาทต่อเดือน)


หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อทุกวันเวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 02-380-1177
อีเมล info@sos-thailand.org
LINE: @sosthailand  เพิ่มเพื่อน

ID ชื่อ-นามสกุล
ET0001 รศนา พีระพัฒนะพงษ์
ET0672 คณาพจน์  บุญธเนศ
ET1093 อินธิรา แก้วมะ
ET1486 กำพล ธีรสิทธิกุล
ET1641 สุชานันท์ ปริมล
ET1780 ชนินาถ ว่องเจริญ
ET1842 ชุติมา ถิระพาณิชยกุล
ET1862 ธาราวดี วิทยาลัย
ET1864 ฐิติกร กิตติธรสมบัติ
ET1909 ภาสวี ศรีสวัสดิ์
ET1916 คณพศ การัณยณัฐ
ET1917 วริทธิ์ธร ชุนถนอม
IN0001 ปาราวี พูลศิริ
IN1939 ฟัยรูซ  และตี
IN1994 พิมพ์ญาดา เมฆะกูล
IN2013 เจริญวิช รุจิรัสสวรวงศ์ 
IN2109 จิตรลดา ศรีเมือง
IN2168 ภูมินทร์ งิ้วสีดา
IN2172 ทยานิศวร์ อัครพงษ์กุลบดี
IN2173 ปิยนุช  ปานทอง
IN2176 กัลย์สุดา  กัลยา
IN2188 ณัฐกฤตาพร  นาระกันทา
IN2190 ปรภต ธาราวรรษ
IN2192 พรลภัส ปริวิทธางกูร
IN2193 เจนจิรา แสงคำ
IH0038 สโรชา พรหมลาภานันทน์
IH0139 ปวีณา พงษ์สุระ
IH0161 วิรชา สิงหากัน
IH0164 ณิศารัศมิ์ เปลี่ยนโพธิ์
IH0178 เพชรัตน์   ม่วงไม้
IH0180 กิตติพงษ์ ตีบไธสง
IH0181 ศิริพรรณ  อาจหาญ
IH0183 ประภาวรรณ  ผิวคำสิงห์


สถานที่ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2566
 

  • 8-14 ธ.ค. 66 ท็อป เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
  • 10-16 ธ.ค. 66 จ.นครสวรรค์
  • 10-16 ธ.ค. 66 จ.พิษณุโลก
  • 11-15 ธ.ค. 66 ไปรษณีย์ อ่อนนุช
  • 11-17 ธ.ค. 66 เซ็นทรัลเวิดล์
  • 12-14 ธ.ค. 66 MRT สีลม
  • 16-20 ธ.ค. 66 เมโทรมอล เอ็มอาที พระราม 9

ท่านสามารถ ร่วมบริจาค ออนไลน์

ซึ่งสะดวกและลดการใช้ทรัพยากร