โครงการระดมทุนภาคสนาม

มูลนิธิเด็กโสสะฯ

ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ กับผู้บริจาคตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและย่านธุรกิจ เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องได้โดยวิธีการบริจาคผ่านบัตรเครดิต โดยสามารถสังเกตได้จากบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ที่สวมใส่ เสื้อ  และนำเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์ที่มีสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ปรากฏอยู่
 

ท่านก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น ด้วยการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเด็กที่เคยสูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตร ให้เขาได้มีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง โดยการร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือทุกหกเดือน เพียงวันละ 20 บาทต่อวัน (600 บาทต่อเดือน)


หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อทุกวันเวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 02-380-1177
อีเมล info@sos-thailand.org
LINE: @sosthailand  เพิ่มเพื่อน

ID ชื่อ-นามสกุล
NC0002 ปองกาญจน์ กาญจนนท์
NC0004 พัชชา สายจันยูร
NC0005 พิสิษฐ์ เดชะ
NC0103 กีรติ สุขประดิษฐ์
NC0158 เมธาวี ปิยพงศ์ผาติ
NC0202 สุวภัทร แสงทิพย์
NC0205 สุวัชร อุทัยวิวัฒน์กุล
NC0213 ณิชชาวีณ์ อธิภัทรวิสิทธิ์
NC0215 รังสิณีพร เมฆา
NC0217 ปฐมพงษ์ ศิหิรัญ
NC0218 พลอยไพริน แซ่ซี
FS0001 สรัญญา ศุภกำเนิด
FS0298 รวิพร พึ่งปัญญาเลิศ
FS0528 ณัฐดนัย คนโทฉิมพลี
FS0534 สุภาวดี คุ้มประดิษฐ์
FS0578 นนทพัทธ์ ตันสิรานนท์
FS0669 วิศรุต วัฒนกุล
FS0677 ภชภณ พลศิริ
FS0678 ศลิษา เรืองสุขอุดม
FS0691 วายุ หวลอารมณ์
FS0692 กมลลักษณ์ ละเต็บซัน
FS0696 ชลนิชา ศรีฉิม
FS0697 ณัฐวัฒน์  พงษ์ประชาชื่น
FS0698 ภิชาพร นันทะปิน
FS0699 ฐสิตา สรีดอกจันทร์
FS0700 ณฐวรรณ เอี่ยมเชื่อม
IH0038 สโรชา พรหมลาภานันทน์
IH0047 อรณี วิลาจันทร์
IH0139 ปวีณา พงษ์สุระ
IH0156 ปิยะวรรณ จรูญรักษ์
IH0160 สินีนาฏ โคตวงษ์
IH0161 วิรชา สิงหากัน
IH0164 ณิศารัศมิ์ เปลี่ยนโพธิ์
IH0165 สุจิตรา รถเพชร
IH0170 ณัฐนันท์ ภูภิรมย์
IH0171 ขวัญ ศรีสนอง


สถานที่ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 

  • 1-8 ส.ค. 65 โรบินสันบางรัก
  • 8-12 ส.ค. 65 ไปรษณีย์สามเสนใน
  • 8-14 ส.ค. 65 เซ็นทรัล พิษณุโลก
  • 11-17 ส.ค. 65 เซ็นทรัลเวิลด์
  • 12-18 ส.ค. 65 เซ็นทรัล หาดใหญ่

ท่านสามารถ ร่วมบริจาค ออนไลน์

ซึ่งสะดวกและลดการใช้ทรัพยากร