โครงการระดมทุนภาคสนาม

มูลนิธิเด็กโสสะฯ

ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ กับผู้บริจาคตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและย่านธุรกิจ เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องได้โดยวิธีการบริจาคผ่านบัตรเครดิต โดยสามารถสังเกตได้จากบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ที่สวมใส่ เสื้อ  และนำเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์ที่มีสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ปรากฏอยู่
 

ท่านก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น ด้วยการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเด็กที่เคยสูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตร ให้เขาได้มีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง โดยการร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือทุกหกเดือน เพียงวันละ 20 บาทต่อวัน (600 บาทต่อเดือน)


หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อทุกวันเวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 02-380-1177
อีเมล info@sos-thailand.org
LINE: @sosthailand  เพิ่มเพื่อน

ID ชื่อ-นามสกุล
ET0001 รศนา พีระพัฒนะพงษ์
ET1093 อินธิรา แก้วมะ
ET1486 กำพล ธีรสิทธิกุล
ET1780 ชนินาถ ว่องเจริญ
ET1842 ชุติมา ถิระพาณิชยกุล
ET1862 ธาราวดี วิทยาลัย
ET1864 ฐิติกร กิตติธรสมบัติ
ET1932 มินตรา โกสินธ์
ET1939 มนสิชา กาเจริญ
ET1980 อินทัช เจริญศิริ
ET1993 ณภัทร สุลัยศรี
ET1994 อนัญญา ทองดี
ET1999 ภัทรพล นิลผาย
ET2000 เบญญทิพย์  รุ่งอินทร์
NC0002 ปองกาญจน์ กาญจนนท์
NC0103 กีรติ สุขประดิษฐ์
NC0202 สุวภัทร แสงทิพย์
NC0230 นพมาศ เพ็งชมจันทร์
NC0302 วสันต์ แสวงดี
NC0351 ปัณชญา ลิ้มวิลาศ
NC0357 นนทพัทธ์ ตันสิรานนท์
NC0358 วิศรุต วัฒนกุล
NC0360 ฐิติชญา ไกรวงค์
NC0361 ณรงค์ฤทธิ์ พงษ์รัตน์
NC0362 ภัทรวดี วงษ์น้อย
NC0370 เปมิกา สถิรพันธ์
NC0381 จิรินธรณ์ สหนฤมิต
NC0391 ธนาภรณ์ ผองผาย
NC0395 ปุณยวีร์ สุขแก้ว
NC0396 ญาณิศา เทพจันตา
NC0397 เมษยา ตะไก่แก้ว
NC0408 กรกมล ทองแก้ว
NC0409 อารียา คำสิงห์
NC0410 รตินาฎ ตี้นาสวน
AB0001 พัชชา สายจันยูร
AB0052 กัลย์สุดา  กัลยา
AB0059 ชลธิชา ใจไหว
AB0060 กมลทิพย์ จินา
IH0038 สโรชา พรหมลาภานันทน์
IH0139 ปวีณา พงษ์สุระ
IH0161 วิรชา สิงหากัน
IH0164 ณิศารัศมิ์ เปลี่ยนโพธิ์
IH0178 เพชรัตน์   ม่วงไม้
IH0189 นพวรรณ เกยงค์
IH0191 ชมพูนุท ธรรมนิกูล
  จารุวรรณ กีบาง


สถานที่ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567
 

  • 17 มิ.ย. 67 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3  (ถ.วิภาวดีรังสิต)
  • 18-20 มิ.ย. 67 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2  (ถ.พหลโยธิน)
  • 18-24 มิ.ย. 67 เซ็นทรัล ศาลายา
  • 20-26 มิ.ย. 67 จ.จันทบุรี
  •  20-26 มิ.ย. 67 เซ็นทรัล จันทบุรี
  • 20-26 มิ.ย. 67 โรบินสัน จันทบุรี
  • 21 มิ.ย. 67 อาคารการบินกรุงเทพ  (ถ.วิภาวดีรังสิต)

ท่านสามารถ ร่วมบริจาค ออนไลน์

ซึ่งสะดวกและลดการใช้ทรัพยากร