นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ("มูลนิธิฯ ") เป็นผู้พัฒนาและเจ้าของ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นบริการหนึ่งของมูลนิธิฯ  ("บริการ") เมื่อท่านสมัครบัญชีใช้งานของมูลนิธิฯ ผ่านมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ท่านจะถือว่าเป็นผู้ใช้บริการของมูลนิธิฯ  ("ผู้ใช้บริการ") และในการให้บริการแก่ท่าน มูลนิธิฯ มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงมีจุดประสงค์ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้ง เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิฯ  จะดำเนินการให้ผู้ใช้บริการในฐานะผู้ใช้บริการรับทราบ
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับการให้บริการของมูลนิธิฯ เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชันและบริการหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจมีการเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่มูลนิธิฯ ไม่มีอำนาจควบคุม และเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการใช้แอปพลิเคชัน บริการ หรือเว็บไซต์ดังกล่าวแยกต่างหาก
 
หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ มูลนิธิฯ  สงวนสิทธิที่จะห้าม หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้บริการของมูลนิธิฯ  เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความผลจำเป็นโดยตรงต่อ การปฏิบัติตามหน้าที่ให้ บริการโดยมูลนิธิฯ แก่ผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการของมูลนิธิฯ อยู่ ผู้ใช้บริการดังกล่าวจะถือว่ายอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ
 
มูลนิธิฯ อาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆของมูลนิธิฯ  ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยนโยบายนั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้เมื่อมูลนิธิฯ ได้ประกาศ

ในการให้บริการ มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จากการที่ผู้ใช้บริการดำเนินการผ่านระบบการให้บริการ ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนโดยตรง อาทิ ชื่อ อายุ สัญชาติ วันเกิด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขบัตรประชาชน
 2. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
 3. ข้อมูลการชำระเงิน อาทิ รายละเอียดการชำระเงิน บัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร
 4. ข้อมูลการใช้บริการ อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน ประวัติการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการ ดำเนินการ รวมถึงความสนใจของต่างๆ ของผู้ใช้บริการ
 5. ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการใช้งาน การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการ ใช้ในการใช้บริการของมูลนิธิฯ

 1. มูลนิธิฯ มีความจำเป็นเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่ กำหนดและระบุไว้สำหรับแต่ละเงื่อนไขการให้บริการของมูลนิธิฯ อันรวมถึงเพื่อการยืนยันตัวตนและติดตามในการทำธุรกรรมต่างๆของผู้ใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงิน ค่าบริการ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น
 2. มูลนิธิฯ มีความจำเป็นเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการ ตามความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างมูลนิธิฯ และผู้ใช้บริการ
 3. มูลนิธิฯ มีความจำเป็นจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลติชมแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือการส่งคำร้องต่างๆ
 4. มูลนิธิฯ มีความจำเป็นจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบบังคับใช้ของรัฐ เช่น การจัดทำเอกสารใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของมูลนิธิฯ อยู่ และมูลนิธิฯ สงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 10 ปีหลัง จากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิต่างๆ ของมูลนิธิฯ  เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มูลนิธิฯ มีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น มูลนิธิฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 10 ปี

เพื่อการให้บริการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มูลนิธิฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในกรณี ดังนี้

 1. มูลนิธิฯ อาจมีความจำเป็นเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของมูลนิธิฯ  ที่ได้รับการว่าจ้างจากมูลนิธิฯ ให้ช่วยเหลือสนับสนุนการให้บริการของมูลนิธิฯ  เช่น ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้รับจ้างขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการบริการของมูลนิธิฯ  เช่น Google Analytics ทั้งนี้มูลนิธิฯ จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 2. มูลนิธิฯ อาจเปิดเผยด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการ ได้แก่ ตั้งเซิฟเวอร์ด้วยตนเอง, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Addoit
 3. มูลนิธิฯ อาจเปิดเผยข้อมูลด้วยความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิของมูลนิธิฯ  หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของมูลนิธิฯ  โดยผู้ใช้บริการในลักษณะต่างๆ โดยมูลนิธิฯ จะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น เท่านั้น
 4. ในกรณีที่มูลนิธิฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำคำสั่งของ หน่วยงานราชการ มูลนิธิฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การ ใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพใน การให้บริการของมูลนิธิฯ แก่ผู้ใช้บริการ มูลนิธิฯ มีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ ต่างกันไป ดังที่ระบุต่อไปนี้

 1. Functionality Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือก หรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล ให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้น ตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้
 2. Advertising Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึง ลักษณะการใช้ บริการของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ และใช้เพื่อการประเมินประสิทธิผลของการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆของระบบ
 3. Strictly Necessary Cookies เป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานเพื่อการให้บริการของมูลนิธิฯ  เพื่อมีความจำเป็นเพื่อให้การใช้บริการโดยผู้ใช้งานสามารถทำได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

แม้ว่าการใช้คุกกี้จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานให้บริการของมูลนิธิฯ  แต่หากผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ใช้บริการสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของมูลนิธิฯ ได้ในบางส่วน ตามจุดประสงค์การทำงานของคุกกี้ที่ระบุไว้

มูลนิธิฯ รับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิฯ รับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการ ซึ่งได้แก่สิทธิ ดังนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มูลนิธิฯ ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือ โอน ข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
 6. สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังมูลนิธิฯ  เพื่อขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ มูลนิธิฯ ได้กำหนดไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และมูลนิธิฯ จะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาการขอใช้สิทธิ ให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ
รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สถานที่ติดต่อ: 18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
ช่องทางการติดต่อ: 02-3801177
อีเมล: info@sos-thailand.org
เว็บไซต์: www.sosthailand.org

Data Protection Notice for Donors

SOS Children's Villages Thailand

Personal data is any information that relates to or identifies a living individual, both directly or indirectly. This also includes the collection of less explicit data that leads to an identification of a particular person.

In order to perform the required services and features defined on the Platform, the Organization would need to collect and process the following PII from the User:

 1. Directly Identifiable PII, including without limitation name, age, nationality and date of birth
 2. Contact information, including without limitation, address, phone number, and e-mail address
 3. Payment information, including without limitation the payment transaction, bank account information and credit card information
 4. Platform transactional data, including without limitation username, password, transaction number and history that the User transact on the Platform, including the gathered preference and interest from the Platform transactional behavior
 5. Technical PII, including without limitation the IP address number, the Platform usage, setting, and web browser connection that have been connected to the Platform.

We access users personal data through 2 main following channels:

 1. We access personal data directly from the users via the collection during the provision of service including:
  1. User’s account registration, and the submission of application for any  services
  2. User’s subscription of any marketing and sales information including advertisement and promotion
  3.  User’s consensual agreement when filling out the survey
  4. User’s cookies when accessing the platform
  5. Mutual contact between users and service providers both offline and online such as email enquiries and phone calls
  6. User’s purchase of any particular service or product
  7. User’s log-in on both service provider’s platform and associated sites such as Facebook and Google
 2. We collect personal data of the users indirectly from the third-parties in the following cases: Facebook Login, Google Login, LINE Login, LinkedIn Login, Email & Password Login

 1. The Organization would need to collect, restore and use the PII of the User in order to perform any services or features of the Platform as defined under the Terms of Use, including without limitation (i) to verify the identity and eligibility of the User; (ii) to monitor the transaction undertaken on the Platform executed by the User; (iii) to contact the relevant User; and (iv) to display the relevant PII on the Platform interface in accordance with the scope of services provided under the Terms of User / Terms of Services;
 2. The Organization would need to collect and analyze the PII of the User in order to assess the User’s interest with an aim to provide customized and personalized privileges or service that would meet your interest and preference and to improve our customer’s experience with each relevant User;
 3. The Organization would need to collect and restore the User’s PII in order to assure the appropriate after-sale service provided by the Organization in various forms, including the satisfaction survey or the support and complaint redress function;
 4. The User would need to collect and restore the User’s PII as obliged under the applicable laws and regulations, for instance, for the withholding tax payment purpose.

The Organization would need to collect and store the PII of each relevant User for the defined purposes for as long as the User is still the registered User on the Platform and for 3 (three) years after the User termination, except the relevant laws and regulations defined otherwise. The storage of the PII after the User termination would be necessary for the legitimate interest of the Organization in the legal proceedings that the Organization may have against the relevant User.

We may share and disclose your personal data to third parties in the following circumstances:

 1. Within SOS Children's Villages Thailand for the purpose outlined in this policy.
 2. To third-party service providers who require access to personal data in order to assist in the provision of the website, products and services, and other business-related functions such as website analytics providers or our third-party advertisement partners. These third-party service providers are limited to only accessing or using this data to provide services to us and must provide reasonable assurances they will appropriately safeguard the data.
 3. We may also disclose visits information to third-parties:
 4. Where required by law or regulatory requirement, court order or other judicial authorization
 5. In response to lawful requested by public authorities including for the purposes of meeting national security and law enforcement requirements
 6. In connection with the sale, transfer, merger, bankruptcy, restructuring or other reorganization of a business
 7. To protect or defend our rights interests or property, or that of third parties
 8. To investigate any wrongdoing in connection with the website or service
 9. To protect the vital interests of an individual.
 10. We may also share Personal Information collected through the Website with third party companies so that they may offer products and services that we believe will be of interest to visitors, as well as third party advertising-serving companies to better target the adverts and other content displayed on website and to provide offers we think may be interests of visitors. The unsubscription of marketing is stated in the “Personal Data and Marketing Activities” section.

After the collection of users personal data, we may store the data regarding the following processes:

 1. Computer System including On-premise, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Addoit
 2. We may use the collected personal data with the purposes mentioned in “Data Collection Objectives”
 3. We may disclose users personal data:
  • to staff members under SOS Children's Villages Thailand, in order to perform obligations in the course of or in connection with our provision of the goods and services requested by users; or
  • to third party service providers, agents and other organisations we have engaged to perform any of the functions with reference to the above mentioned objectives and for safety purposes.

We may store users personal data using the following systems:

 1. Users personal data will be saved as soft copy data stored in our computer systems.
 2. Users personal data will be saved in service provider’s devices, such as computers, phones, and tablets. This includes the mentioned Computer System (On-premise, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Addoit).
 3. Data retention period will be illustrated in the “Data Retention” section below.

No.

Type of Personal Data

Retention Period

1.

Directly Identifiable PII, including without limitation name, age, nationality and date of birth

10 years from contract termination date

2.

Contact information, including without limitation, address, phone number, and e-mail address

10 years from contract termination date

3.

Payment information, including without limitation the payment transaction, bank account information and credit card information

10 years from contract termination date

4.

Platform transactional data, including without limitation username, password, transaction number and history that the User transact on the Platform, including the gathered preference and interest from the Platform transactional behavior

5 years from contract termination date

5.

Technical PII, including without limitation the IP address number, the Platform usage, setting, and web browser connection that have been connected to the Platform.

5 years from contract termination date

Data subjects have the following rights:

 1. Right to withdraw consent: Users can withdraw their consent and request the processors to stop collecting their personal data.
 2. Right of Access: Users can submit data access requests, which oblige processors to provide a copy of any personal data they hold regarding data subjects. This includes a request for a disclosure of platforms and methods in which the processors collected the data from.
 3. Right of Rectification: Users can request an update on an inaccurate or incomplete personal data.
 4. Right to Erasure: Users can request that the service provider erase their data in certain circumstances, such as when the data is no longer necessary, the data was unlawfully processed or is no longer meeting the lawful ground for which it was collected. This includes the instance where the individual withdraws consent.
 5. Right to Restriction of Processing: Users can request the service provider to limit the way their personal data is used.
 6. Right to Data Portability: Users are permitted to obtain and reuse their personal data for their own purposes across different services.
 7. Right to be informed: Users have the right to be notified about the collection of their personal data such as storage periods and purposes.
 8. Right to Object: Users can object to the processing of personal data that is collected on the grounds of legitimate interests or the performance of a task in the interest/exercise of official authority.

You may contact our Data Processor if you have any enquiries or feedback on our personal data protection policies and procedures, or if you wish to make any request, in the following manner
If you wish to learn more about our terms and conditions, please visit {   th: 'www.sosthailand.org/security-and-privacy',   en: 'www.sosthailand.org/security-and-privacy' }. For full guidelines, please visit  Thailand Data Protection Guideline 2.0, Ministry of Digital Economy and Society website http://www.mdes.go.th, GDPR Guideline https://gdpr.eu/, European Commission https://ec.europa.eu/.

Note: There is no additional charge regarding the mentioned right entitlement, and users will be contacted within 30 days from the date of request

 

In the case that you would like to manage your personal data, including:

 1. Data access request
 2. Data correction request
 3. General Consent Withdrawal request
 4. Complaint submission

Please contact our Data Processor through the following details in the "Contact Us" section down below.

To optimize users satisfaction, we may distribute the information regarding our fundraising activities. This also includes information related to your preferences. Users can withdraw their consents after the subscription contacting info@sos-thailand.org .

Cookies are text files stored on your computer's browser directory or program data subfolders. Cookies are created when you use your browser to visit a website that uses cookies to keep track of your movements within the site. If you wish to learn more about cookies, visit https://www.allaboutcookies.org.

 1. To increase the efficiency and safety in users log-in process
 2. To collect user’s platform usage, content adjustments, and personal settings
 3. To research an individual user’s behaviour on the platform for satisfaction optimization purposes
 4. To research the behavioral trend of all users in order to increase the efficiency of the platform

 1. Functionality Cookies: Functionality cookies record information about choices you have made in the platform such as personal settings, languages, and fonts. This allows us to tailor our platform to you.

 2. Advertising Cookies: Advertising cookies record your on-site behaviour and history of sites visited. This allows us to provide you the services, products, and advertisements that suit your preferences.

 3. Strictly Necessary Cookies: These cookies are essential for you to browse the website and use its features, such as accessing secure areas of the site.

 4. Performance Cookies: These are cookies used for gathering site visitors data anonymously, including the page that is visited most frequently in the website. This allows us to efficiently improve our platform regarding users preferences.

 5. Third-party Cookies: These cookies will be determined by the third parties such as Google Analytics

Users can disable cookies on their browsers, by following these steps:

For Safari Users:

 1. Click the “Safari” menu, and tap “Preferences”.
 2. Click the “Privacy” tap and manage the following setting choices:
  1. Enabling  “Prevent cross-site tracking” to block third-party cookies and prevent third-party websites from storing data on your computer.
  2. Enabling “Block all cookies” will prevent First-Party cookies, as well as Third-Party cookies. Enabling this may cause websites to work improperly, and Safari will warn you about this if you choose this option.
  3. Choose the “Manage Website Data” button to remove certain website domains which have stored data on your computer.

For Google Chrome Users:

 1. Open Chrome and tap on “Settings” at the top right.
 2. Click “Advanced” at the bottom.
 3. Under 'Privacy and security', click “Site Settings”.
 4. Click “Cookies”, then tap “ See all Cookies and Site Data”.
 5. If you wish to remove your cookies, tap “Remove All”.

For Internet Explorer Users:

 1. Open Internet Explorer and click “Tools” in the browser toolbar.
 2. Choose “Internet” Option.
 3. Click the “Privacy” tap.
 4. Under “Settings” move the slider to the top to block all cookies or to the bottom to allow all cookies, and then click OK.

This Notice applies in conjunction with any other notices, contractual clauses and consensual clauses that apply in relation to the collection, usage and disclosure of your personal data by us. Any links from other domains found on our site may be under a different personal data protection act.
We may revise this notice from time to time without any prior notification. You may determine if any such revision has taken place by referring to the date on which this notice was last updated. Your continual use of our services constitutes your acknowledgement and acceptance of such changes.

Effective date:
08/06/2020
Last updated:
08/06/2020

Data Processor
Name: SOS Children's Villages Thailand
Address: 18 Moo.3, Soi Boonsiri, Bang Meaung, Meaung, Samut Prakan 10270
Contact detail: 023801177
Email address: info@sos-thailand.org
Website: www.sosthailand.org

In the case that you find any of our staff members does not act in compliance with the aforementioned regulations, you can file a request or a complaint at the following organisation:
Data Protection Committee, Ministry of Digital Economy and Society, Thailand
Address: The Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th BirthDay Anniversary 5th December, B.E.2550 (2007), Building B 6th - 7th Floor 120 Chaengwattana Road, Lak Si Intersection, Bangkok, 10210
Phone number: +662 142 2233

Information Commissioner’s Office, United Kingdom
Address: Wycliffe House, Water Lane, Wimslow, Cheshire SK9 5AF
Phone number: +44303 123 1113

Data Protection Notice for Donors

The basis of our personal data processing is illustrated in (a) The Collection of Personal Data (b) Data Storage and Data Retention. The purposes of our data collection are as stated in (b) Data Collection Objectives. Our procedure are complied with the following standards:

 1. Contract execution including payment confirmation emails after the purchase of services provided by the organization, bank account transfer, or any other agreements that you have executed with the organization.
 2. Data Subject's Consent: Regarding your agreement during our service registration, you can withdraw your consent by following these steps:
  • You can withdraw personal data disclosure consent, used in the mentioned objectives, at any circumstances. This includes the request of personal data removal and data anonymity change. To withdraw your consent, contact our data processors through following channels:
  • Electronic channel such as email and website
  • Verbal channel such as phone call or staff member
  • Written channel such as information letter

Once our staff members have received your withdrawal submission, the request will be forwarded to our data processors. However, your consent withdrawal has no effect on the data processing of your previous consensual personal data.

The service providers are unable to collect your personal data without your consent, except for the following purposes:

 1. To obtain data for public benefits such as scientific research and historical data.
 2. To assure critical benefits concerning the security of data subjects including physical health and safetiness.
 3. To act in compliance with the consensual agreement that the data subject is a contract party.
 4. To act in compliance with applicable laws, regulations, codes of practice, guidelines, or rules, or to assist in law enforcements and investigations conducted by any governmental or regulatory authority.
 5. For benefits legally obtained by service providers, data processors, and associated legal entities, except that the mentioned benefits are incompatible to basic data subjects right.
 6. For public and legitimate interests of data processors.

We access your personal data via following processes:

 1. When you log-in or register your account on our platform.
 2. When you submit registration forms, request forms, or any form associated with our service, both online and offline.
 3. When you make agreements or submit any information and file associated with our services.
 4. When you make contact with our service providers such as recorded phone calls, letters, faxes, face-to-face meetings, social media platforms, and emails.
 5. When you use our services on electronic platforms, including the use of cookies which will be adjusted once you have logged-in.
 6. When you process your transactions through our services.
 7. When you submit feedback or complaints.
 8. When you register or make any consensual agreement during our marketing and advertising campaigns such as contests and discounts. This includes the activities launched with our partners and associated third parties.
 9. When you request certain services provided by our on-site outsource service providers such as transaction and logistics services.
 10. When you visit or log-in the websites or applications of our partners and associated third parties.
 11. When you install our application on your devices such as mobile phones, computers, or tablets.
 12. When you connect your account with third party’s websites or applications.
 13. When you submit your personal information to us for any reason.

Further details are clarified in the Data Protection Notice for Customer’s “Data Storage and Data Retention” section.

Further details are clarified in the Data Protection Notice for Customer’s “Data Subject’s Right” section.