จุดมุ่งหมายและหลักการดำเนินงาน

จุดมุ่งหมายในการทำงาน

แนวคิดในการทำงาน

เราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนควรได้เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และครอบครัวเป็นที่ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวัยเด็กที่เปี่ยมสุข และทำให้เด็กได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ และเราก็ยังเชื่อมั่นว่าสำหรับเด็กที่เคยสูญเสียโอกาสที่จะได้เติบโตในครอบครัวของตัวเองมาแล้วนั้น ควรได้รับโอกาสที่สองในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้อีกครั้ง เพื่อให้เด็กได้เติบโตในทิศทางที่เหมาะสมอย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นมากที่สุด

วิสัยทัศน์

เด็กทุกคนควรเติบโตในครอบครัวซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยความรัก การให้เกียรติซึ่งกันและกัน และความมั่นคงปลอดภัย

เราแตกต่างจากองค์กรที่ช่วยเหลืออื่นอย่างไร

เราเลี้ยงดูเด็กในสิ่งแวดล้อมของครอบครัว เราให้ความสำคัญกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้ได้เติบโตในทางที่เหมาะสม เรามุ่งมั่นในการทำงานระยะยาวโดยการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่ ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถออกไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

หลักการดำเนินงาน

    เราช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร หรือ เด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นและเป็นหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยการสร้างครอบครัวทดแทน ที่ให้การเลี้ยงดูเด็กในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความรักและเด็กได้เติบโตขึ้นตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถออกไปประกอบชีพ เลี้ยงดูตัวเองได้ และอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เรามุ่งมั่นในการสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีวัยเด็กที่เปี่ยมสุข ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก การให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ใน  บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

   นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังขยายความช่วยเหลือไปยังครอบครัวของเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านเด็กโสสะ ภายใต้ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว โดยให้การสนับสนุนด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของคนในชุมชนเป็นหลัก เพื่อให้มีอาชีพและรายได้ในการดำเนินชีวิต  ซึ่งเราเชื่อว่าเมื่อครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งแล้ว โอกาสที่เด็กๆ จะถูกทอดทิ้งก็จะลดปริมาณลง และเด็กๆ จะได้เติบโตขึ้นในครอบครัวของตนเองอย่างมีความสุข

หลักสี่ประการในการดำเนินงาน

แม่

 

เด็กทุกคนมีแม่ผู้ให้การเลี้ยงดูด้วยความรักและความอบอุ่น แม่โสสะพร้อมรับลูกทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโสสะโดยไม่มีเงื่อนไข ก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่นและมั่นคงระหว่างแม่โสสะกับลูกโสสะทุกคน

พี่น้องชายหญิง

เด็กชายหญิงต่างวัยและที่มาได้อาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัวโสสะที่มีสายสัมพันธ์ของความเป็นพี่น้อง อีกทั้งพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกันยังได้อาศัยอยู่และเติบโตมาในครอบครัวโสสะเดียวกันอีกด้วย

บ้านของครอบครัว

เด็กทุกคนมีบ้านของตัวเองซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความอบอุ่น ความมั่นคงปลอดภัย

 

 

 

หมู่บ้านเด็ก

 

ครอบครัวโสสะอาศัยอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านเด็กโสสะซึ่งเป็นชุมชนที่ช่วยเหลือและเกื้อกูลกัน อีกทั้งหมู่บ้านเด็กโสสะยังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นที่พึ่งพากันอาศัยกัน

4 สิ่งที่เด็กจะได้รับจากการเลี้ยงดูของเรา