โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว

(Family Strengthening - FS)

นอกจากการช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร หรือ เด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นภายใต้ครอบครัวทดแทนแล้ว มูลนิธิฯ ยังขยายความช่วยเหลือไปยังครอบครัวของเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านเด็กโสสะ ภายใต้ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว (Family Strengthening) โดยให้การสนับสนุนด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของคนในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งเราเชื่อว่าเมื่อครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งแล้ว โอกาสที่เด็กๆ จะถูกทอดทิ้งก็จะลดปริมาณลง และเด็กๆ จะได้เติบโตขึ้นในครอบครัวของตนเองอย่างมีความสุข