มอบโอกาสที่สองในชีวิตแก่พวกเขา

ช่องทางการสนับสนุน

ช่องทางบริจาคออนไลน์

สะดวกและลดการใช้ทรัพยากร

ร่วมบริจาค

เลขบัญชีธนาคาร

ดูเลขบัญชี

ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เพิ่มเติม

ความร่วมมือระหว่างองค์กร

ร่วมมือกับเรา

3 สิ่งที่ทำให้ท่านเชื่อมั่นในเรา

จดทะเบียน

 

เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 38 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง 

 

>>ตรวจสอบ<<

ใบเสร็จรับเงิน

 

ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินบริจาคของทางมูลนิธิฯไปประกอบการขอลดหย่อนภาษีประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

การตรวจสอบบัญชี

 

ทางมูลนิธิฯ ต้องรายงานผลการดำเนินการให้กับทางภาครัฐเป็นประจำทุกปีอีกทั้งบัญชีรายรับ รายจ่ายและงบการเงินประจำปีของทางมูลนิธิฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด

ทำไมถึงต้องเลือกเรา

Unique Program

 

เด็กๆ จะเติบโตขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทดแทน เด็กจะได้ความรัก ความอบอุ่นจากแม่โสสะเติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้าน และอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านเด็กที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้

Global Footprint. Local Approach

เราเป็น 1 ในประเทศสมาชิกจาก 136 ประเทศทั่วโลก ที่ได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากองค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) แต่บุคคลากร และรูปแบบการดำเนินงาน ได้ถูกปรับใช้ให้เข้ากับสังคมไทย

International Brand & Impact

เราทำงานภายใต้ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ตามนโยบายขององค์กรสหประชาชาติ (UN's Sustainable Development Goals-SDGs)

Reputable

 

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ไม่ได้เป็นเพียงองค์กรที่ให้การช่วยเหลือเด็กเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้น แต่มุ่งเน้นการเลี้ยงดูที่ครอบคลุมทุกด้านเหมือนเด็กในครอบครัวทั่วไปเพราะเราเชื่อว่าการให้การเลี้ยงดูในระยะยาวตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคนนั้น จะส่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดที่ต่อคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

4 สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับจากการเลี้ยงดูของเราผ่าน การบริจาคของท่าน

เสียงจากผู้ให้การสนับสนุนเรา

นอกจากท่านได้มอบโอกาสให้น้องๆ โสสะแล้ว
ท่านยังได้รับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ด้วย  

  1. (ทุกการบริจาค) ใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อการเลี้ยงดูเด็กในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ท่านสามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำหนด โดยหักลดหย่อนภาษีได้เท่าจำนวนที่บริจาค
        o สำหรับบุคคลธรรมดาได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ แล้ว
        o สำหรับนิติบุคคลได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
  2. (สำหรับการบริจาคอย่างต่อเนื่อง) วารสารประจำมูลนิธิฯ เพื่อให้ท่านได้ทราบชีวิตเด็กโสสะในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศไทย ที่จะมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเล่าเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวโสสะ การศึกษา และกิจกรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งท่านยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสนับสนุนเด็กโสสะที่ท่านประทับใจลงในวารสารได้อีกด้วย