ที่มาของเรา

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ในรูปแบบของครอบครัวทดแทน โดยมีท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช กรรมการก่อตั้งในขณะนั้นและคณะ ได้จัดสร้างหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2515 ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้มูลนิธิเด็กโสสะฯ อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ทางมูลนิธิเด็กโสสะฯได้นำต้นแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากองค์กรหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส (SOS Children's Villages International) โดยดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย

คณะกรรมการ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

หมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล

 

มูลนิธิเด็กโสสะฯ เป็นสมาชิกขององค์กรหมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล ก่อตั้งโดยดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย เมื่อปี พ.ศ.2492 โดยมีหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส อิมส์ ประเทศออสเตรีย เป็นหมู่บ้านแรก ศ.ดร.เจริญและท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เมื่อไปเยี่ยมและดูงานที่หมู่บ้านเด็ก SOS แห่งแรกของโลก ณ เมือง Imst ประเทศออสเตรีย เป็นครั้งแรกและประทับใจการดำเนินงานของหมู่บ้านเด็ก SOS จึงนำมาใช้ในประเทศไทย ปัจจุบันมีมิสเตอร์เฮลมุท กูติน (Mr.Helmut Kutin) เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และ Dr.Dereje Wordofa เป็นประธานองค์กรหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) และ มีสมาชิกอยู่กว่า 130 ประเทศทั่วโลก

ผู้ก่อตั้งองค์กรหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล กับเด็กที่หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู

มิสเตอร์เฮลมุท กูติน (Mr.Helmut Kutin) ประธานกิตติมศักดิ์ คนปัจจุบัน กับเด็กที่หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่

ดร.ดิริเจ วอร์ดอฟา
(Dr.Dereje Wordofa)
ประธานเอสโอเอสสากล