ที่มาของเรา

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว โดยมีท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช กรรมการก่อตั้งในขณะนั้นและคณะ โดยได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส (SOS Children's Villages) ของ ดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ผู้ก่อตั้งองค์กรหมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) อันเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากลทั่วโลก

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นสมาชิกขององค์กร หมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) และมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 135 ประเทศทั่วโลก

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ได้จัดสร้างหมู่บ้านเด็กแห่งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ได้บริจาคที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา สร้างหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้มูลนิธิเด็กโสสะฯ อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

 

คณะกรรมการ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

     ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์     

                   Mr.Helmut  Kutin         อดีต ประธาน เอสโอเอส สากล

 ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช         ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

        Mr.Siddhartha Kaul         ประธาน เอสโอเอส สากล

หมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล

 

หมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอสสากล ก่อตั้งโดยดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย เมื่อปี ค.ศ. พ.ศ.2492 โดยมีหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส อิมส์ ประเทศออสเตรีย เป็นหมู่บ้านแรก ศ.ดร.เจริญและท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เมื่อไปเยี่ยมและดูงานที่หมู่บ้านเด็ก SOS แห่งแรกของโลก ณ เมือง Imst ประเทศออสเตรีย เป็นครั้งแรกและประทับใจการดำเนินงานของหมู่บ้านเด็ก SOS จึงนำมาใช้ในประเทศไทย ปัจจุบันมีมิสเตอร์เฮลมุท กูติน (Mr.Helmut Kutin) เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และมิสเตอร์สิทธัตถะ คอล (Mr. Siddhartha Kaul) เป็นประธานองค์กรหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) และมีสมาชิกอยู่ 135 ประเทศทั่วโลก