Fulfilling-childrens-live
พฤษภาคม 19 2563

เติมเต็มชีวิตเด็กๆ ที่ขาดโอกาส

เพราะวัยเด็ก คือวัยที่สำคัญที่สุดในการเจริญเติบโต สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ต่างๆ ในตอนเด็ก จะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการและชีวิตของเขาไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่

การเติบโตขึ้นอย่างโดดเดี่ยว ทำให้เด็กไม่สามารถได้รับสิทธิที่ควรจะได้ ทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษา อีกทั้งการขาดความรักความอบอุ่น และความรู้ จะนำไปสู่ปัญหาสังคมที่ตามมา ทั้งปัญหาอาชญากรรม การใช้ความรุนแรง รวมไปถึงการใช้แรงงานเด็ก

จึงไม่มีเด็กคนไหนควรถูกทิ้งให้ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในสังคม
การช่วยเหลือ ด้วยการมอบครอบครัวโสสะ ซึ่งเป็น “ครอบครัวทดแทนถาวร” จะช่วยเติมเต็ม ชีวิตให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาสเหล่านี้ ได้มี

 

บ้าน ที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตให้เด็กๆ ได้พักอาศัยอยู่ด้วยความมั่นคงและปลอดภัย มีพื้นที่ได้พักพิงหลบแดด หลบฝน มีห้องนอน ทีนอนอันอบอุ่น มีห้องครัว โต๊ะอาหารที่เติมท้องได้อิ่มทุกมื้อ


แม่ ผู้เป็นตัวแทนของครอบครัวที่คอยดูแลและเติมเต็มความรักโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นใคร หรือมาจากไหนก็ตาม


พี่น้อง ซึ่งแม้จะต่างที่มาและสายเลือด แต่ทุกคนคือครอบครัวที่ผูกไว้ด้วยสายสัมพันธ์ของความเป็นพี่น้อง ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน


และที่สำคัญคือ การศึกษา ที่จะเป็นสมบัติติดตัวให้เขาสามารถเติบโตอย่างพึ่งพาตนเองได้ในสังคม


ทุกการบริจาคของท่าน จะช่วยเติมเต็ม เพื่อต่อชีวิตและอนาคตให้กับเด็กๆ ได้

ร่วมบริจาค