โสสะกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม UNCRC CG#26
พฤศจิกายน 14 2566

โสสะกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม UNCRC CG#26

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมงาน Regional Launch UN CRC General Comment No.26 (อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไปฉบับที่ 26 ว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ณ UNICEF East Asia and Pacific Regional Office โดยมีตัวแทนจากจากแต่ละองค์กรของภาคีเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

มูลนิธิเด็กโสสะ กับภาคีเครือข่ายสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม UNCRC

โดยภายในงาน Ms.Ann Skelton ประธานกรรมการสิทธิเด็ก (Chair of Committee on the Rights of the Child) ได้นำเสนอความเป็นมาและสาระสำคัญของ GC 26 ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน มูลนิธิเด็กโสสะ กับภาคีเครือข่ายสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม UNCRC - กิจกรรมมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ นอกจากการช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร ด้วยการมอบครอบครัวทดแทน มูลนิธิฯ ยังมุ่งมั่นตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและ Climate Change ในปัจจุบัน เนื่องจากวิกฤตสภาพภูมิกาศเปลี่ยนแปลง ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเด่นชัดมากขึ้นทุกวัน โดยได้ปลูกฝังเด็กๆ ให้ความสำคัญรู้จักรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถออกไปพึ่งพาตนเองได้ในสังคมแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการอบรมต่าง ๆ ได้แก่ การคัดแยกขยะ, การสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในฤดูน้ำหลาก ในชุมชนรอบๆหมู่บ้านเด็กฯ และโครงการ Safe ocean save lives ของเยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตสัตว์ใต้ทะเล และลดปริมาณขยะในพื้นที่หาดในยาง แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงโคกหนองนาโมเดล แนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน

พร้อมปลูกฝังให้เด็กๆ และเยาวชนทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้ ทำโรงเรือนเพาะเห็ด ปลูกต้นไม้ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการพึ่งพาตนเอง เห็นคุณค่าของอาหาร และเด็กๆ จะได้เติบโตไปพร้อมกับต้นไม้และความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

มูลนิธิเด็กโสสะ กับภาคี UNCRC ครอบครัวโสสะ

ทั้งนี้ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิเด็กในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม National Launch on UNCRC GC26 - Child Safe & Friendly Environment โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นี้ ณ ศูนย์การค้า EmQuartier ลานกิจกรรมชั้น 5 เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนัก ในด้านการยุติความรุนแรงต่อเด็ก ภายใต้แนวคิด “สิทธิเด็กในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นี้ ณ ศูนย์การค้า EmQuartier ลานกิจกรรมชั้น 5