Child Safe & Friendly Environment : ยุติความรุนแรงต่อเด็ก-ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย
ธันวาคม 1 2566

Child Safe & Friendly Environment : ยุติความรุนแรงต่อเด็ก-ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายเด็กและเยาวชน จัดงาน Child Safe & Friendly Environment ยุติความรุนแรงต่อเด็ก - ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และการเปิดตัวเพื่อเฉลิมฉลองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไปข้อ 26 (GC26) ว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ (National Launching UN CRC GC26 in Thailand) ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวปาฐกถาพิเศษและเปิดตัวเพื่อเฉลิมฉลองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไปข้อ 26 (GC26) พร้อมด้วยนางคยองซอน คิม ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ ประธานอำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นางสาวอิสราภรณ์ ดาวราม กรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายสิทธิเด็ก ประเทศไทย และเปิดตัววิดีทัศน์ Protect Children's Rights and Our Planet on UN General Comment No. 26 

Child Safe & Friendly Environment - อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“กระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน จัดงาน Child Safe & Friendly Environment ยุติความรุนแรงต่อเด็ก - ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และการเปิดตัวเพื่อเฉลิมฉลองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไปข้อ 26 (GC26) ว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ (National Launching UN CRC GC26 in Thailand) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณชนด้านการยุติความรุนแรงต่อเด็ก ภายใต้แนวคิด “ละเลย เลยรุนแรง ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย” และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานหรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ สำหรับการขับเคลื่อนงานสิทธิเด็ก กระทรวงพม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) การเปิดตัว “ความเห็นทั่วไป ข้อ 26” ของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ” เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 66 2) การจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการทำแผนรับมือภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองเด็กในภาวะฉุกเฉิน 3) การส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน องค์กรเด็กเยาวชน ขับเคลื่อนงานสิทธิเด็กกับสิ่งแวดล้อมผ่านกลไก เช่น กิจกรรม Zero Waste และเยาวชนรักษ์โลก รวมถึงจัดทำสื่อสร้างความตระหนักรู้สำหรับเด็กด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และออกแบบที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4) ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการวางแผนการทำงานคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่ และซักซ้อมหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในภาคใต้ เกี่ยวกับบทบาทกระทรวง พม. ในการเตรียมความพร้อมกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เป็นต้น”

โดยภายในงานตัวแทนเยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันหาแนวทางการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ภายใต้แนวคิด “สิทธิเด็กในการสิ่งแวดล้อมที่ดี” ให้กับเยาวชนและสาธารณชนได้รับรู้มากขึ้น

Child Safe & Friendly Environment - น้องกานต์ เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต

น้องกานต์ เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต

“ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ภาวะโลกร้อน  ความแห้งแล้งและโรคระบาด สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย รวมไปถึงด้านสุขภาพด้านจิตใจ เด็กทุกคนควรมีชีวิตและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดโปร่ง  ปลอดภัย มีพื้นที่ได้วิ่งเล่น และใช้ชีวิต รวมไปถึงการได้รับประทานอาหารและน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5. และการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ทุกโรงเรียนปิดการเรียนการสอนไปน้องๆ เด็กๆ รวมถึงตัวหนูเองไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรม ดังนั้นในฐานะที่หนูเป็นตัวแทนของเยาวชนมูลนิธิเด็กโสสะฯ พวกเราได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น การทำกิจกรรม save oceans save life การทำถังขยะรีไซเคิลจากห่วงยาง ขวดพลาสติก รวมไปถึงการวาดรูป ระบายสีถังขยะ นำไปวางในจุดต่าง ๆ ตามชายหาด , การปลูกป่าชายเลน เพื่อคืนบ้านให้กับสัตว์น้ำ ตลอดจนการทำฝายกั้นน้ำร่วมกับคนในชุมชน  เพื่อได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคม

ถ้าหนูได้มีโอกาสเข้ามาเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย สิ่งที่หนูจะทำคือ ว่าด้วยเรื่องสิทธิของเด็กในกลุ่มชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากยังมีกลุ่มน้อง ๆ ที่ยังถูกมองข้ามหรือเกิดการเลือกปฏิบัติ  หนูอยากเป็นกระบอกเสียงเพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้ได้มีสภาพแวดล้อมรวมถึงการศึกษา อาหารที่ดี ปราศจากอันตราย ทั้งด้านของร่างกายและจิตใจ  พวกเราได้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านที่อบอุ่น ร่มรื่น ได้รับความรักและการเลี้ยงดูที่ดี หนูเชื่อว่าหากปัญหาเหล่านี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงและการช่วยเหลือที่ครอบคลุม เด็กๆ และเยาวชนทุกคนจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ”

Child Safe & Friendly Environment - นายฉัตรชัย เทพเสนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และหัวหน้าแผนกโปรแกรมการเลี้ยงดูเด็กมูลนิธิเด็กโสสะฯ

นายฉัตรชัย เทพเสนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และหัวหน้าแผนกโปรแกรมการเลี้ยงดูเด็กมูลนิธิเด็กโสสะฯ

“การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายเด็กและเยาวชน โดยเชื่อว่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแล พัฒนา และปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในเรื่องของ “สิทธิเด็กในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี” มูลนิธิเด็กโสสะฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานบนพื้นฐานของ “สิทธิเด็ก” เป็นสำคัญ โดยมีการให้ความรู้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อการสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เพราะเด็กไม่ควรถูกละเมิดสิทธิจากผลกระทบของภัยพิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ครอบครัวและชุมชนสามารถดูแลเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมขอเชิญชวนให้ทุกท่านช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกที่สวยงามของทุกคน”

Child Safe & Friendly Environment : ยุติความรุนแรงต่อเด็ก-ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย

Child Safe & Friendly Environment : ยุติความรุนแรงต่อเด็ก-ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย

Child Safe & Friendly Environment : ยุติความรุนแรงต่อเด็ก-ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย - กิจกรรมเยาวชนโสสะ

ทั้งนี้ ในปี 2566 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ มุ่งเน้นขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการยุติความรุนแรงต่อเด็ก ร่วมกับเยาวชน และภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน โดยเน้นให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพ ความคิดเห็น และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักแก่สาธารณชน เแสดงเจตนารมณ์และความร่วมมือ ต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กความเห็นทั่วไปข้อ 26 ว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประดับประเทศ รวมทั้งสะท้อนปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนไม่ปลอดภัย ไร้พื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก และมีแหล่งมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชน โดยได้ปลูกฝังเด็กๆ ให้ความสำคัญรู้จักรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถออกไปพึ่งพาตนเองได้ในสังคมแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการอบรมต่าง ๆ

พร้อมปลูกฝังให้เด็กๆ และเยาวชนทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้ ทำโรงเรือนเพาะเห็ด ปลูกต้นไม้ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการพึ่งพาตนเอง เห็นคุณค่าของอาหาร และเด็กๆ จะได้เติบโตไปพร้อมกับต้นไม้และความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน