“เมื่อหยุดทำร้าย ดอกไม้จึงเบ่งบาน” สร้างความตระหนัก หยุดความรุนแรง
พฤศจิกายน 28 2566

“เมื่อหยุดทำร้าย ดอกไม้จึงเบ่งบาน” สร้างความตระหนัก หยุดความรุนแรง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล และเป็นวันเริ่มต้นการรณรงค์ยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ เป็นระยะเวลา 16 วัน ไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสิทธิมนุษยชน  มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จับมือ 8 ภาคีเครือข่าย นำโดย องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดงาน “เสียงของเรา ทางเลือกของเรา : รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง” เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

เพื่อรวมพลังและสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาความรุนแรงในผู้หญิง ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่หยั่งรากลึกในทุกสังคม พร้อมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทางเพศให้ลดลง ณ ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ ชั้น 5 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็ก ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

sosthailand-Elimination-Violence-against-Women-กิจกรรมในงาน

ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.สุดาวดี ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการนวัตกรรมและผลกระทบฝ่ายโครงการ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย Ms. Amihan Amihan V. Abueva (Regional Executive Director, Child Rights Coalition Asia) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมาธิการอาเซียน คุณสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์เพื่อสิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ในการจัดเสวนาครั้งนี้

ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดเสวนา ในหัวข้อ “เสียงของเรา ทางเลือกของเรา : รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิงและสตรี” เพื่ออัปเดตสถานการณ์ รูปแบบความรุนแรงที่เกิดกับเด็กและผู้หญิงในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในโรงเรียน ชุมชน รวมถึงในสังคมออนไลน์ และนโยบายการรับมือของ ภาครัฐไทย กับภูมิภาคอาเซียน เพื่อลดและยุติความรุนแรง รวมทั้งมีการจัดบูธนิทรรศการ กิจกรรมและการแสดงจากองค์กรต่างๆ ตลอดทั้งวัน  

sosthailand-Elimination-Violence-against-Women-บรรยากาศในงาน

ในฐานะที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ไม่ได้เป็นเพียงองค์กรที่ให้การช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียการดูแลจากพ่อแม่และขาดญาติมิตร เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่มุ่งเน้นการเลี้ยงดูที่ครอบคลุมทุกด้านเหมือนเด็กในครอบครัวทั่วไป โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานบนพื้นฐานของ “สิทธิเด็ก” เป็นสำคัญ ทั้งการอบรมให้ความรู้ และรณรงค์ในเรื่องความรุนแรง รวมถึงมีกลไกและเครื่องมือการปกป้องคุ้มครองเด็ก  (Child Safeguarding) เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ในสิทธิของตนเองที่พึงมี เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยปกป้องและหล่อหลอมให้พวกเขาได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ช่วยพัฒนาสังคมต่อไป  

sosthailand-Elimination-Violence-against-Women-เจ้าหน้าที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ

มูลนิธิเด็กโสสะฯ  ทำงานบนพื้นฐานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กสหประชาชาติและพรบ.คุ้มครองเด็กปี 2546 มูลนิธิฯ จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่ แม่ น้า และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิทธิเด็ก อบรมเรื่องนโยบายคุ้มครองเด็ก ทั้งด้านการใช้แรงงานเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศ ความปลอดภัยด้านสุขภาพและร่างกาย เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กตระหนักและเข้าใจนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อการคุ้มครองและป้องกันเด็กๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ให้มีความปลอดภัยและได้รับสิทธิที่เด็กๆ พึงได้รับอย่างหมาะสม เพื่อการเลี้ยงดูเด็กๆ ในมูลนิธิฯ อย่างมีคุณภาพ ให้พวกเขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป