CRCCT 2023 - ผลักดันสิทธิเด็กในครอบครัวทดแทน
สิงหาคม 3 2566

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผลักดันสิทธิเด็กในครอบครัวทดแทน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2566 เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย (The Convention on the Rights of the Child Coalition for Thailand – CRCCT) โดยมีตัวแทนจากแต่ละองค์กรของภาคีเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 36 ท่าน

เพื่อร่วมหารือ ทบทวน พัฒนาแผนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กและสนับสนุนสิทธิเด็กในประเทศไทยที่อยู่ในบริบทต่างๆ ได้แก่

  1. สิทธิเด็กที่อยู่ในการเลี้ยงดูทดแทน
  2. การยุติความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ  
  3. สิทธิเด็กในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  4. การคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์  
  5. การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 
  6. การคุ้มครองเด็กในประเด็นสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

CRCCT 2023 - องค์กรเพื่อเด็ก ร่วมผลักดันสิทธิเด็กในครอบครัวทดแทน

ซึ่งตัวแทนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เจ้าหน้าที่ผลักดันนโยบายและคุ้มครองเด็ก ได้ร่วมเป็นทีมผู้จัดทำ และเป็นผู้นำเสนอร่างข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในประเด็นสิทธิเด็กที่อยู่ในการเลี้ยงดูทดแทนหรือครอบครัวทดแทนในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายฯ เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงและได้รับสิทธิเด็กอย่างครบถ้วนตามอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (UNCRC)

CRCCT 2023 - รายนามประธานและคณะกรรมการเครือข่ายสิทธิเด็ก


ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยชุดใหม่ โดยมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2566 – 2568 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็ก จัดทำร่างยุทธศาสตร์และแผนงานในการผลักดันเชิงนโยบายฯ นำไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุงสุดของเด็กทุกคนในประเทศไทย 

CRCCT 2023 - องค์กรภาคีผลักดันสิทธิเด็กในครอบครัวทดแทน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ให้การดูแลเด็กบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิเด็ก โดยเราได้พยายามสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกสะท้อนความรู้สึกและความต้องการของตนเอง ฝึกการมีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นปัญหา ฝึกคิดหาทางออกและเสนอข้อเสนอแนะ รวมถึงการได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานในชุมชน หรือผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ตลอดจนพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนที่สอดคล้องตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังมีนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาให้ความรู้ และดูแลสภาวะจิตใจของเด็ก และเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อรับมือกับความเครียดอย่างถูกวิธี