Asia Region Advocacy Network 2023-สิทธิเด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดูทดแทน
กรกฎาคม 21 2566

สิทธิเด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดูทดแทน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานภูมิภาคเอเชียขององค์กรหมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Village International office – Asia) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “สิทธิเด็ก และเยาวชนในการเลี้ยงดูทดแทน บทบาทของรัฐ และภาคีเครือข่าย" ในงาน “Asia Region Advocacy Network Learning Workshop”  เพื่อรับฟังการสะท้อนแง่คิดเรื่องการเลี้ยงดูทดแทนในหลายรูปแบบ สำหรับเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ไร้ญาติมิตร ขาดผู้ดูแล และเน้นย้ำถึงบทบาทของภาครัฐ  ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ ระดับนานาชาติ ในการให้ความคุ้มครองและการดูแลเด็กและเยาวชน

Asia Region Advocacy Network 2023-ผู้เข้าร่วมประชุม

โดยมี คุณวันชัย รุจนวงศ์  ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) คุณตฤณ ศรีวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Mr.Roland Angerer Director of ChildFund Regional Asia ผศ.ดร. สมบัติ ตาปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตวิทยาเด็ก นางสาวอิสราภรณ์ ดาวราม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมในนี้ด้วย

Asia Region Advocacy Network 2023-บรรยากาศการประชุม

Asia Region Advocacy Network 2023-มิสเตอร์บิรานจิ อุปปัดทะยา

มิสเตอร์บิรานจิ อุปปัดทะยา ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชีย องค์กรหมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล (Biranchi Upadhaya, International Director Regional Asia, SOS Children’s Villages)  กล่าวว่า

“องค์กรหมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages) มีการทำงานใน 15 ประเทศในเอเชีย ในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมารวมทั้งสถารการณ์โรคระบาด องค์กรได้เผชิญความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐ บริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จากสถานการณ์โรคระบาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเมือง  เศรษฐกิจ และทางสังคม องค์กรจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบากให้สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของประเทศนั้นๆ และจากการเสวนาในครั้งนี้ น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และหาแนวทางกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงดูเด็กในการเลี้ยงดูทางเลือก และส่งเสริมเรื่องสิทธิเด็กและคุ้มครองเด็ก ทั้งระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียต่อไป”

Asia Region Advocacy Network 2023-ผู้เข้าร่วมประชุม

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เป็นสมาชิกขององค์กรหมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages) ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดามารดา ไร้ญาติมิตร ในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวร เด็กๆ จะได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวโสสะ ได้รับการศึกษาสูงสุดจนสามารถออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้ ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน  ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต มีเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วร่วม  600  คน

ทั้งนี้ เราให้การดูแลเด็กบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิเด็ก เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนควรเติบโตด้วยความรัก ด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยปกป้องและหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ช่วยพัฒนาสังคมที่เราอาศัยอยู่ต่อไป