ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกัน - กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ
เมษายน 21 2563

ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกัน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณ กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ ในการสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเลี้ยงดูเด็กๆ ในครอบครัวโสสะอย่างต่อเนื่องเสมอมา อีกทั้งยังบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ เมืองโบราณ สมุทรปราการ สำหรับใช้ทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ อีกด้วย....”ขอบพระคุณที่อยู่เคียงข้างกัน”

หากบริษัท/องค์กรใด ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

“แผนกผู้บริจาครายใหญ่และองค์กร” โทร. 02-380-1177 ต่อ 112