กองทุนโสสะถาวรเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก
มีนาคม 11 2555

ร่วมก่อตั้ง "กองทุนโสสะถาวรเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก"

เนื่องจากการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานรวมถึงเงินทุนเป็นจำนวนมาก การบริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุนถาวรจึงเป็นการสนับสนุนที่ยั่งยืนและส่งผลระยะยาวในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร โดยมูลนิธิฯ จะจัดตั้งกองทุนถาวรในนามของท่านและจะนำดอกผลจากกองทุนของท่านมาใช้ในการเลี้ยงดูเด็กกว่า 700 ชีวิตให้ได้เติบโตในครอบครัวโสสะทั่วประเทศ
 

การเป็นผู้อุปถัมภ์ถาวรโดยการร่วมบริจาคก่อตั้งกองทุนของท่านเปรียบเสมือนการให้แสงสว่างแก่ชีวิตนับร้อย นับพัน ที่เคยมืดมนไร้ที่พึ่ง ไร้ความหวัง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัว มีแม่ มีพี่น้อง มีความหวัง มีอนาคตที่สดใส และเติบโตเป็นคนดีของสังคมไทยต่อไป


ร่วมบริจาคหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมัคพล ศรียานนท์
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โทรศัพท์ 02-3801177 ต่อ 110 โทรสาร 02-7555576