สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเรียนอนุบาล
มีนาคม 12 2555

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุบาล

สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุบาลและทรงเยี่ยม "หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา5 ธันวาคม 2550" วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 90 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทสไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ พ.ต.อ.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอานวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ รับเสด็จฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี พ.ต.อ. นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอานวยการ มูลนิธิเด็กโสสะฯ กล่าวรายงานว่ามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 โดย ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ร่วมกับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิชและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่ออุปการะเลี้ยงดูเด็กสูญเสียพ่อแม่และขาดญาติมิตร ตามรูปแบบของเอสโอเอสชิวเดรนส์วิลเลจส์สากล (SOS CHILDREN'S VILLAGES INTERNATIONAL) ซึ่งมี ดร. เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ก่อตั้ง ได้ริเริ่มไว้

ตลอดระยะเวลา 39 ปีนับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯได้ขยายงานกว้างขวางออกไปเพื่อให้อุปการะเด็กได้มากขึ้น ในพุทธศักราช 2553 นี้ มูลนิธิฯมีหมู่บ้านเด็ก 5 แห่ง อยู่ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสงขลา จังหวัดหนองคาย จังหวัดเชียงราย และจังหวัดภูเก็ต มีเด็กในอุปการะที่เติบโตออกไปมีอาชีพและพึ่งพาตัวเองได้กว่า 400 คน ปัจจุบันมูลนิธิฯมีเด็กในการเลี้ยงดูในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง จานวน 650 คน ในส่วนหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2550 บนเนื้อที่ 10 ไร่ โดยผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินรวม 100 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างบ้านพักแม่และเด็ก 12 หลัง อาคารเรียนอนุบาล ห้องสมุด อาคารสานักงาน และบ้านพักเจ้าหน้าที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และทรงมีพระมหากรุณาฯ พระราชทานนามหมู่บ้านว่า "หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐" หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งนี้ได้รับเด็กเข้ามาอุปการะเลี้ยงดูตั้งแต่พุทธศักราช 2552 ปัจจุบันมีเด็กในการเลี้ยงดูจานวน 121 คน ชาย 69 คน หญิง 52 คน
 

อีกทั้งยังได้จัดการศึกษาระดับอนุบาลภายในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวก ปลอดภัยแก่เด็กและให้บริการแก่เด็กๆ จากภายนอกเข้ามาร่วมเรียน มีครูวิชาชีพจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นพื้นฐานให้เด็กๆ พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป ใน โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระกรุณาพระราชทานโล่แก่ผู้มีคุณูปการ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาล และทอดพระเนตรการเรียนการสอน ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวหมู่บ้านเด็กโสสะฯก่อนเสด็จพระราชดาเนินกลับได้ทรงปลูกต้นสาละ บริเวณหน้าอาคารเรียนอนุบาล