Do-Don't! ข้อขอความร่วมมือ เมื่อเข้าเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะ

มูลนิธิเด็กโสสะ-Do-Don't! ข้อขอความร่วมมือ เมื่อเข้าเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะ-banner

"เด็กทุกคนล้วนได้รับปกป้องคุ้มครองจาก สิทธิเด็ก ตั้งแต่เกิด ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่ผู้ใหญ่ทุกคนควรเรียนรู้และให้ความสำคัญ"

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ให้การดูแลเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่ ไร้ญาติมิตร เด็กที่เสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้ง และขาดโอกาสทางสังคม ตั้งแต่วัยแรกเกิด-7 ปี โดยการรับเด็กเข้าสู่การเลี้ยงดูแบบ ครอบครัวทดแทน ที่มีแม่โสสะคอยดูแลเสมือนแม่แท้ๆ เติบโตร่วมกับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน และอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหมู่บ้านเด็กโสสะ ทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต

ด้วยการสนับสนุนจากผู้มีตจิตเมตตา ทำให้เราสามารถเลี้ยงดูเด็กๆ มาได้อย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 และส่งมอบเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ออกไปประกอบอาชีพมีชีวิตพึ่งพาตนเองได้ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วร่วม 600 คน โดยปัจจุบัน ยังมีเด็กๆ ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิฯ อีกร่วม 700 คน
 

มูลนิธิเด็กโสสะ-Do-Don't! ข้อขอความร่วมมือ เมื่อเข้าเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะ-infographic

5 ข้อขอความร่วมมือ เมื่อเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านเด็กโสสะ

เนื่องจากมูลนิธิเด็กโสสะฯ ยึดมั่นแนวทางการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานของ สิทธิเด็ก ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ และพรบ.คุ้มครองเด็กปี 2546 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้มีจิตเมตตา ที่เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านเด็กโสสะ หรือทำกิจกรรมกับน้องๆ ดังนี้
 

1. การติดต่อเข้าเยี่ยมชม หรือทำกิจกรรมกับเด็กๆ

หมู่บ้านเด็กโสสะเปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. ทั้งนี้มูลนิธิฯ แนะนำให้ผู้บริจาคทำการโทรติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ามายังหมู่บ้าน เพื่อทางเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ท่านได้ทราบก่อน เนื่องจากแม่และเด็กๆ ต่างใช้ชีวิตประจำวันกันตามปกติ เช่น เด็กๆ เดินทางไปโรงเรียน เด็กๆ อยู่ระหว่างการสอบหรือมีเรียนพิเศษ หรืออาจจะมีกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นแล้วในวันนั้น

โดยเข้าเยี่ยมในบ้านหรือสถานที่ซึ่งจัดไว้สำหรับทำกิจกรรม มีระยะเวลาการเข้าเยี่ยมไม่ควรเกิน 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการเดินเข้าบ้านอื่นๆ ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเคารพในสิทธิและความเป็นส่วนตัวของแม่และเด็ก

2. การแต่งกาย

สำหรับการเข้าเยี่ยมบ้านหรือทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ มูลนิธิฯ ขอความกรุณาในการแต่งกายอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ โดยหลีกเลี่ยงกางเกงหรือกระโปรงที่สั้นจนเกินไป หรือเสื้อผ้าที่เปิดเผยค่อนข้างมาก
 

3. การพูดคุยกับแม่โสสะและเด็ก

 • หลีกเลี่ยงการสอบถามเรื่องส่วนตัว ประวัติ หรือภูมิหลังของเด็กก่อนหน้าที่จะมาอยู่หมู่บ้านเด็กโสสะ เพราะจะกระทบกับจิตใจและความรู้สึกของเด็ก แต่สามารถพูดคุยกับเด็กได้ในเรื่องทั่วไป เช่น การเรียน งานอดิเรก แผนการในอนาคต
 • หลีกเลี่ยงการสอบถามประวัติและเรื่องส่วนตัวของแม่โสสะ แต่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกๆ ในเรื่องทั่วไป และให้กำลังใจคุณแม่ได้
 • หลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ หรือการติดต่อโดยตรงกับแม่และเด็ก หากท่านต้องการร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ
   

มูลนิธิเด็กโสสะ-Do-Don't! ข้อขอความร่วมมือ เมื่อเข้าเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะ-การถ่ายภาพเด็กในมูลนิธิเด็กโสสะ-สิทธิเด็ก

4. การถ่ายภาพหรือวิดีโอ

 • หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพ/วิดีโอที่ส่วนตัวมากของเด็ก เช่น เด็กกำลังเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เด็กอยู่ในอิริยาบถที่ดูไม่เหมาะสม กำลังพักผ่อน รับประทานอาหาร เป็นต้น
 • หากท่านมีความประสงค์ถ่ายภาพ/วิดีโอ เพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดียต่างๆ สามารถทำได้ แต่ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเลือกถ่ายภาพหรืออ้างชื่อเด็กเจาะจงคนใดคนหนึ่งในการโพสต์ รวมทั้งนำเสนอในเชิงบวกหรือสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ท่านจะสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ในมูลนิธิฯ ได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง
 • ไม่นำรูป/วิดีโอ/เนื้อหาของเด็กไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ

อ่านเพิ่มเติม สิทธิเด็กกับการถ่ายภาพ รู้ก่อนแชร์ ลูกปลอดภัย

5. การบริจาค แบ่งปัน

 • หลีกเลี่ยงการเลือกมอบเงินหรือสิ่งของให้กับเด็กเป็นรายบุคคล เพราะจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมกัน
 • หลีกเลี่ยงการมอบเงินหรือสิ่งของกับมือเด็กโดยตรง เพราะจะเป็นการปลูกฝังการเป็นผู้รับแต่เพียงอย่างเดียวให้กับเด็ก
 • หากต้องการมอบสิ่งของ ผู้บริจาคสามารถมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานในส่วนกลาง เพื่อจัดสรรให้กับแม่และเด็กๆ ทุกบ้านอย่างเท่าเทียมกันต่อไป

มูลนิธิเด็กโสสะ-Do-Don't! ข้อขอความร่วมมือ เมื่อเข้าเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะ-เด็กในการดูแลของมูลนิธิ-สิทธิเด็ก

การบริจาคทุกช่องทาง สามารถช่วยสนับสนุนให้เด็กๆ ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ซึ่งการสนับสนุนทุนทรัพย์เป็นวิธีที่สะดวกและเอื้อประโยชน์ให้กับเด็กอย่างสูงสุด เนื่องจากทางมูลนิธิฯ สามารถนำไปบริหารจัดการได้อย่างเท่าเทียมกับเด็กทุกคน และสามารถใช้เพื่อเลี้ยงดูเด็กได้ทุกภาคส่วน

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเผยแพร่และให้การสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กของมูลนิธิฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือตามที่กล่าวไปข้างต้น

ร่วมบริจาค ลดหย่อนภาษี
หรือสแกนผ่าน QR Code

SOSThailand-QRCode-TTB-eDonation-08

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

เลขบัญชี 1711021871

Copyright © All Right Reserved