Next step for grow up

ก้าวหนึ่งของความสำเร็จ ลูกโสสะ

เพราะการศึกษาคือปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ได้มีความรู้เพื่อใช้ประกอบวิชาชีพ และสามารถเติบโตอย่างพึ่งพาตัวเองได้ในสังคม

นอกจากจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามวัยภายใต้ครอบครัวทดแทนอันอบอุ่นแล้ว เด็กๆ ในครอบครัวโสสะทุกคน จึงได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ(ระดับปริญญาตรี) ให้น้องๆ ได้เลือกเดินตามความฝันบนเส้นทางของตัวเองค่ะ