CVCR Pride 2021

ความภาคภูมิใจจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย

ช่วงเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้รับข่าวดีจากลูกโสสะในหลายๆ เรื่อง โดยหนึ่งในนั้นคือความภาคภูมิใจจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย "น้องป้อง" เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศการวาดภาพพู่กันจีน ระดับมัธยมศึกษา จากสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้น้องป้องยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยติด 1 ใน 10 จากผู้สมัคร  320 คน

ซึ่งก่อนหน้านั้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 "น้องยู" ได้ส่งมอบความภาคภูมิใจให้กับพวกเราทุกคน ด้วยความสามารถด้านวิชาการกับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ปี 2564

 

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนลูกโสสะทั้ง 2 คน โดยส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กๆ ได้มีวันนี้ก็คือ “ท่านผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน” ที่ได้ให้การสนับสนุนครอบครัวโสสะเสมอมา น้ำใจจากทุกท่านช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เดินตามความฝันและมีอนาคตที่ดียิ่งขึ้น