Life and Education

การศึกษาคือพื้นฐานของการดำเนินชีวิต

เพราะการศึกษาคือพื้นฐานของการดำเนินชีวิต
ที่จะช่วยวางแนวทาง ความฝัน และอนาคตให้กับเด็กๆ

นอกจากการมอบความรักความอบอุ่นแล้ว เด็กๆ ทุกคนในครอบครัวโสสะ จะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ เพื่อที่พวกเขาจะได้มีวิชาชีพใช้พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต และเด็กๆ เหล่านี้นั่นเอง ที่จะเป็นกำลังสำคัญซึ่งจะช่วยพัฒนาสังคมที่เราอาศัยอยู่ค่ะ