Basketwork in Nong Khai

โครงการส่งเสริมอาชีพด้วยเครื่องจักสาน

“น้องบางคนเขาต้องดูแลผู้พิการ หรือผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน.. ออกไปไหนไม่ค่อยได้ แต่พอเราเอางานจักสานเข้าไปสอน ประสานวัสดุไปส่ง เขาก็มีงานที่เอากลับไปทำในบ้าน ช่วยค้ำจุนครอบครัว สร้างรายได้ และมีกิจกรรมเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ ในชุมชนได้ด้วย”

นอกจากการดูแลเด็กๆ แล้ว มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้ขยายความช่วยเหลือไปยังชุมชนใกล้เคียง กับโครงการส่งเสริมอาชีพด้วยเครื่องจักสาน ในจ.หนองคาย โดยมีการแจกวัตถุดิบอย่างไม้ไผ่ และจัดอบรมการทำเครื่องจักสานให้กับชาวบ้าน มุ่งให้ครอบครัวมีปัจจัยตั้งต้นในการประกอบอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ซึ่งแต่ละชุมชนจะทำการจักสานไม่เหมือนกัน อาทิ กระติ๊บข้าว มวยนึ่งข้าว และ เตี๊ยวมวย (ขอบปากมวย)  ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดี  เป็นได้ทั้งงานหลักและงานเสริม ร่วมด้วยช่วยกันได้ทั้งผู้สูงอายุ วัยกลางคน และเยาวชน สร้างสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้าน ในทุกช่วงอายุอีกด้วย