SOS Training 2020

มูลนิธิเด็กโสสะฯ จัดอบรมแม่น้าเพื่อเตรียมพร้อมการดูแลเด็ก

ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือ แต่เด็กทุกคนในครอบครัวโสสะจะได้รับการดูแลจาก "แม่โสสะ" และ "น้าโสสะ" ผู้ที่อุทิศชีวิตให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาสได้เติบโตภายในครอบครัวทดแทนอีกครั้ง

โดยทั้งแม่และน้า จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเลี้ยงดูเด็กอย่างเหมาะสม มูลนิธิเด็กโสสะฯ จึงได้จัดการอบรมแม่น้าขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งด้านสุขภาพโภชนาการ การปฐมพยาบาล พัฒนาการ  จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก และนโยบายการคุ้มครองเด็ก

แม่โสสะเป็นใคร? (คลิกเพื่อรับชม)