Loving home
Loving home

บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

ที่หมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง มีเด็กๆ จากหลากหลายพื้นที่ ซึ่งแตกต่างกันทั้งที่มาและภูมิหลัง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ต่างกัน คือ ทุกคนเป็น "ครอบครัว" เดียวกัน ครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านอันอบอุ่น มีแม่โสสะที่คอยดูแลเสมือนแม่แท้ๆ มีพี่น้องที่ร่วมใช้ชีวิตและเติบโตเคียงข้างกัน มีอาหารปรุงสุกใหม่ที่ทุกคนช่วยกันทำในแต่ละมื้อ และยังได้รับการศึกษาเพื่อเติมเต็มเส้นทางชีวิตให้กับเด็กๆ ได้ก้าวเดินไปในสังคม


จากคนแปลกหน้ากลายเป็น "ความรัก" ที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างกันเอาไว้อย่างแน่นแฟ้น เป็นครอบครัวใหญ่ที่พร้อมมอบความสุขให้กับเด็กๆ เสมอ เพราะที่นี่คือ บ้านแห่งความรัก” ของเด็กทุกคน