Healthy living

พื้นฐานของรอยยิ้มคือสุขภาพที่แข็งแรง

เพราะ "วัยเด็ก" นั้น คือช่วงวัยที่ล้ำค่า เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นทิศทางของชีวิต การได้รับวัยเด็กอันเปี่ยมสุข ได้เติบโตด้วยความรักในบรรยากาศของครอบครัวอันอบอุ่น ได้รับการดูแลที่ดี จะช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ครอบครัวโสสะ จึงให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กทุกคนทั้งในด้านโภชนาการ และสุขภาพอนามัย รวมถึงการตรวจสุขภาพและรับวัคซีนตามช่วงวัย เพื่อให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างแข็งแรง  มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งเมื่อเด็กๆ มีร่างกายที่แข็งแรงแล้ว พวกเขาก็จะมีหัวใจที่แข็งแกร่งด้วยเช่นกัน