CVNK Covid Activities

กิจกรรมสร้างสรรค์ยามปิดเทอมใหญ่

ช่วงปิดเทอมอันยาวนานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เด็กๆ ที่หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย จะได้ทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อลดภาวะความเครียด และยังเป็นการสร้างเสริมทักษะด้านอื่นๆ นอกจากการเรียน ได้แก่การฝึกจัดรายการวิทยุ "เสียงตามสาย"

โดยเด็กๆ จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิ การดูแลสุขภาพ การศึกษา และเหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ มาแบ่งปันให้กับทุกๆ คนได้ฟังกัน
 

ตลาดนัดจำลอง
ในทุกช่วงเย็นของวันศุกร์ ที่หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคายจะเต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศคึกคัก จากกิจกรรมจำลองบรรยากาศตลาดนัด โดยเด็กๆ แม่ น้า และเจ้าหน้าที่ จะทำอาหารและขนมนำมาออกร้านจำหน่ายร่วมกันภายในหมู่บ้านฯ ช่วยสร้างบรรยากาศให้กับชุมชนหมู่บ้านเด็กโสสะ และเป็นโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพและค้าขายจากกิจกรรมดังกล่าวได้อีกด้วย