โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์

การโอนเงินบริจาคผ่านพร้อมเพย์ ไปยังเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ
มูลนิธิเด็กโสสะฯ 0-994-0-00177-68-2 สำหรับบุคคลธรรมดา บริจาคยอดไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ ไม่มีค่าธรรมเนียม

ท่านสามารถ ร่วมบริจาค ออนไลน์

ซึ่งสะดวกและลดการใช้ทรัพยากรมากที่สุด