CVBP HPV Vaccine

สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก(HPV)

มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคที่พบมากในผู้หญิงไทยเป็นอันดับ 2 และมีอัตราการเสียชวิตเกิน 50% ค่ะ ดังนั้นการป้องกันด้วยวัคซีนจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญ

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิร่วมกับสมาคมมะเร็งนรีเวช ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก(HPV) ให้กับเด็กหญิงอายุ 9-14 ปี และ 15-18 ปี จำนวน 24 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตราความเสี่ยงให้กับน้องๆ ทุกคน

โดยการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV) ในช่วงวัยที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี (อายุ 9-15 ปี) จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 9-26 ปีค่ะ (ทั้งนี้ผู้ที่อายุมากกว่า 26 ปีควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์อีกครั้ง)