Covid 19

หมู่บ้านเด็กโสสะร่วมใจ ออกมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปัจจุบัน ทางหมู่บ้านเด็กโสสะ จึงมีมาตรการป้องกันเพื่อลดภาวะความเสี่ยงจากการติดเชื้อของเด็กๆ คุณแม่ คุณน้า และเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านฯ โดย

- ทำการประกาศแจ้งแม่โสสะและเด็กๆ ทุกวันหลังสวดมนต์ ให้ทราบถึงสถานการณ์ และวิธีป้องกัน

- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและเตรียมตัวป้องกันได้ถูกต้อง

- เชิญพยาบาลวิชาชีพจากอนามัยมาให้ความรู้ และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการล้างมืออย่างถูกวิธี เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ

- รณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชน

ทั้งนี้การตระหนักถึงอันตรายของโรคภัยต่างๆ เป็นสิ่งที่ครอบครัวโสสะให้ความสำคัญ เพื่อให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างแข็งแรง และยังเป็นการสอนให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึงจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย