Back to school_CVCR

เปิดเทอมใหม่กับการปรับตัวในยุคโควิด-19

ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล โดยมีเด็กๆ จากในหมู่บ้านและบริเวณชุมชนใกล้เคียงเริ่มกลับมาเรียนหนังสือตามเดิมอีกครั้งค่ะ ทั้งนี้การเปิดเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เด็ก ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการวัดอุณหภูมิ และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

Back to school_CVCR

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแยกขยะ โดยให้เด็กๆ นำกล่องนมที่ดื่มเสร็จแล้วมาแยกชิ้นส่วน ล้างให้สะอาด เพื่อนำไปบริจาคสร้างประโยชน์ต่อไป ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะ การรู้จักแบ่งปันให้กับเด็กๆ พร้อมยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย