vijitpongpunfund
สิงหาคม 1 2559

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 พลตำรวจตรี นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เข้ารับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 จากคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ จำนวน 500,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในมูลนิธิเด็กโสสะฯ กว่า 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศไทย

“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปีนี้ นับเป็นปีที่ 7 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ใน 3 ด้าน คือ ด้านศาสนา ด้านการศึกษา และด้านสังคม

ขอขอบคุณภาพจาก www.pruksa.com