เจ้าหน้าที่โปรแกรมการเลี้ยงดูเด็ก – การศึกษาและสุขภาพ

(Childcare Program Officer – Education and Health)

จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาของเด็ก ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและส่งเสริม
      การศึกษาของเด็ก
 • ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่การศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในด้านของการวางแผนและการแนะแนวการศึกษา
 • ประสานงานและให้คำแนะนำแก่ จนท.หมู่บ้านเด็กในด้านการจัดเก็บไฟล์สุขภาพและการดูแลสุขภาพของเด็ก
 • จัดประชุม จนท.การศึกษาของหมู่บ้านเด็ก  รวมถึงเข้าร่วมประชุมกับทางภาครัฐ และ/หรือองค์กรอื่นๆ ในด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็ก
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

คุณสมบัติ

 •  เพศชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษา สาขาจิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ รวมถึงทักษะในการจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02 380 4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org