เงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อย่างไร

 

เงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือ เงินบริจาคทั่วไป สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเงินที่บริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10 % ของเงินได้พึงประเมินที่หักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนในหมวดต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ผู้ยื่นภาษีทุกท่านสามารถยื่นลดหย่อนภาษีในส่วนของการบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์เป็นรายการสุดท้าย ดังนี้

 

ตัวอย่างการคิดคำนวณภาษี :

เงินบริจาคที่ท่านได้บริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ นั้น เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งวันข้างหน้าเด็กๆ เหล่านี้จะเติบโตขึ้นและเป็นภาคส่วนที่สําคัญในการช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป ดังนั้นการบริจาคเงินของท่านจึงได้ทั้งบุญ และได้ทั้งลดหย่อนภาษี