4 สิทธิเด็กที่ทุกคนได้รับมาตั้งแต่เกิด

เพราะเด็กทุกคนมีสิทธิที่ควรได้รับมาตั้งแต่เกิด ในฐานะความเป็นมนุษย์เช่นกัน เรามาทำความรู้จักกับสิทธิเด็ก 4 ประเภท ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่ผู้ใหญ่ทุกคนควรตระหนักและให้ความสำคัญค่ะ
 

สิทธิเด็ก 4 ประเภท

1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอด (Right of Survival)

คือสิทธิในการอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคลอด ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกิดมาปกติ หรือเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจก็ตาม

 

2. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Right of Development)

คือสิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาตามมาตรฐาน ความเป็นอยู่และโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย  รวมถึงการส่งเสริมเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 

3. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection)

คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการล่วงละเมิด และการทารุณกรรมทุกรูปแบบ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการใช้แรงงานเด็กเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
 

4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม (Right of Participation)

คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำ รวมถึงการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่ออนาคตของตนเอง
 

มูลนิธิเด็กโสสะฯ

เราให้การดูแลเด็กบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิเด็ก เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนควรเติบโตด้วยความรัก ด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยปกป้อง และหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ช่วยพัฒนาสังคมที่เราอาศัยอยู่ต่อไปค่ะ
 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็กๆ ที่ขาดโอกาสได้รับการปกป้องคุ้มครอง และเติบโตขึ้นภายในครอบครัวโสสะอันอบอุ่น

ร่วมบริจาค