4 สิทธิเด็กที่ทุกคนได้รับมาตั้งแต่เกิด

โสสะ-สิทธิเด็ก

โสสะ-สิทธิที่จะมีชีวิตรอดโสสะ-สิทธิที่จะได้การพัฒนาโสสะ-สิทธิที่จะได้รับการปกป้องโสสะ-สิทธิที่จะมีส่วนร่วม