ช่องทางใหม่ในการบริจาค ผ่านโครงการปันบุญ โดยธนาคาร TMB 
บริษัท ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสีย บิดา มารดา ไร้ญาติมิตร เพื่อให้เด็ก ได้ มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ และเพื่อจุดประกายพลังการให้คืนสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งสร้างเครือข่าย ความร่วมมือที่เข้มแข็งกับองค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้องเพื่อสาธารณประโยชน์และคงไว้ซึ่งธรรมาภิบาล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.tmbfoundation.or.th/th/Punboon/00013
 


Website โครงการปันบุญ by TMB: https://www.tmbfoundation.or.th/th/Punboon/00013

 
  • ด้านบน
  • พิมพ์