เสียงจากวารสารของมูลนิธิเด็กโสสะฯ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันประสบการณ์และความสุขใจ ที่ท่านได้ให้การสนับสนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะ สามารถส่งเรื่องราวของท่านมาได้ที่ info@sos-thailand.org
Issue2-คณกนกพร-quote.jpg Issue2-คณมงคล-quote.jpg

Issue3-คณชาคร-quote.jpg Issue3-คณวนเพญ-quote.jpg

Issue4-คณจนทรนภา-quote.jpg Issue4-ร-อ.jpg

Issue5-คณธรรมนญ-quote.jpg Issue5-คณสทธโชค-quote.jpg

Issue6-คณนภธดา-quote.jpg Issue6-คณศราวธ-quote.jpg

Issue7-คณเกศเกลา-quote.jpg Issue7-คณหสนนท-quote.jpg

Issue8-คณกาญจนาลกษณ-เลขะกะ-quote.jpg Issue9-คณบณฑต-quote.jpg

Issue9-คณอญชนา-โสระฐ-quote.jpg Issue9-คณเอก-หลอกตยะกล-quote.jpg

Issue10-คณปราโมทย-quote.jpg Issue10-พญ-รงนภา-quote.jpg

Issue11-คณธนภทร-quote.jpg Issue11-คณอาภรณ-quote.jpg

Issue12-คณเสาวณย-quote-(1).jpg Issue13-คณขวญจต-quote.jpg

Issue13-คณอรรถกฤษณ-quote.jpg IssueExtra-คณภรณพมล-quote-(1).jpg

  Issue14-คณกวน-quote-(3).jpg Issue14-คณปณยนช-quote-(2).jpg

ลูกโสสะขอขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน


ที่ช่วยมอบครอบครัวอันอบอุ่น
ให้พวกหนูได้เติบโตและมีอนาคตที่สดใสอีกครั้ง

  • ด้านบน
  • พิมพ์