ความจำเป็นของความรับผิดชอบต่อสังคม

ความจำเป็นของความรับผิดชอบต่อสังคม

เพราะเด็กคือความหวังของโลก เป็นอนาคตของประเทศ สังคมไทยจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับเด็กที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า แต่ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมากขาดพ่อแม่และญาติมิตร ขาดโอกาสที่จะได้เติบโตขึ้น ได้รับการศึกษาและมีอนาคตเช่นเดียวกับเด็กอื่นๆ ในสังคม อย่างสถิติที่ว่า “เด็กไทย 20 คน จากทุก 100 คน สูญเสียพ่อแม่ผู้ให้การเลี้ยงดู หรือ ทุกวันมีเด็กทารกถูกละเลยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว เฉลี่ยวันละ 2 คน” (ที่มา การวิจัยสถานการณ์สิทธิเด็กในประเทศไทย: กรณีศึกษาเด็กที่เสี่ยงต่อการสูญเสียผู้ปกครองและเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองดูแล, ปี 2555) 

สำหรับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรพัฒนาสังคมเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและการเติบโตขึ้นในครอบครัว เพราะเราเชื่อว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานที่สำคัญของคนทุกคน อีกทั้งการได้รับการเลี้ยงดูที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความอบอุ่นและการมีวัยเด็กที่มีความสุข เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมพื้นฐานเพื่อเป็นทุนในชีวิตให้กับเด็กคนหนึ่ง ได้มีอนาคตและเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมไทยต่อไป 

อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาทางสังคมในปัจจุบันส่งผลอย่างยิ่งกับเด็กไทย ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น มูลนิธิเด็กโสสะฯ ยังคงมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตรให้ได้เติบโตในครอบครัวโสสะทั่วประเทศ ท่ามกลางปัญหาด้านเด็กและความจำเป็นเร่งด่วนอีกเป็นจำนวนมากที่รอให้เราเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไข เราตระหนักและยังคงมุ่งมั่นในหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมที่อยากให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้น แต่หากเราได้รับความร่วมมือจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งเล็งเห็นหนทางช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น เช่นเดียวกับหลักการทำงานของเรา เราเชื่อมั่นว่าการช่วยเหลือจากความร่วมมือนั้น ย่อมส่งผลสัทฤทธิ์สูงสุด กับเด็กทั้งที่กำลังเติบโตในครอบครัวโสสะ และเด็กอีกเป็นจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือ ให้ได้เติบโตขึ้นใน “บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน” มีแม่ มีพี่น้อง มีบ้าน มีวัยเด็กที่เปี่ยมสุข ได้รับการศึกษา จนสามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

 

  • ด้านบน
  • พิมพ์