คุณร่วมมือกับเราได้อย่างไร

การสนับสนุนทุนทรัพย์


 
 


ด้วยเงินทุนสนับสนุนจากท่านทำให้เด็กได้มีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง โดยท่านสามาถช่วยเหลือเด็กในครอบครัวโสสะได้ทั้ง 5 หมู่บ้านทั่วประเทศไทย ได้แก่ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ, หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา, หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย, หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย และหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเด็ก ท่านสามารถมอบที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า และสุขภาพ ให้กับเด็กๆ และยิ่งไปกว่านั้น ท่านได้มอบ "ครอบครัวที่อบอุ่น" ให้กับเด็กทุกคน 


 

 


 

การสนับสนุนด้านการศึกษา


 
 

เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เด็กๆ จะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ ท่านสามารถสนับสนุนด้านการศึกษาได้ เพื่อเป็นการมอบอนาคตที่สดใสให้กับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านต่างๆ หรือหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนและการทัศนศึกษา 

 

การมอบโอกาสในการทำงาน


 
 


ท่านสามารถมอบโอกาสการทำงาน ด้วยการรับเด็กจากครอบครัวโสสะที่จบการศึกษาเข้าทำงานในสถานประกอบการของท่าน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับเกณฑ์การรับเข้าทำงานของท่าน เด็กจะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ และสำเร็จการศึกษาในสาขาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ บัญชี บริหาร การตลาด ภาษา คหกรรม การท่องเที่ยวและโรงแรม

 

 

 

 

  • ด้านบน
  • พิมพ์