โสสะฯ กับ สิทธิเด็ก

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดา มารดา ไร้ญาติมิตร โดยการสร้างครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวในการเลี้ยงดูเด็ก โดยยึดถือสิทธิของเด็กเป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงดู หลายท่านคงสงสัยว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) คืออะไร?
 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก คือ ข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดทำขึ้นโดยสหประชาชาติ (คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน) โดยได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ในปี 2532 และบอกถึงนิยาม (เด็กหมายถึงบุคคลทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเด็ก เพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความคุ้มครองดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมหลักการสำคัญ คือ การไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยมีเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่

(1) สิทธิในการอยู่รอด คือ เด็กที่คลอดออกมาแล้วจะต้องมีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน และมีโอกาสได้เจริญเติบโต
(2) สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง คือ ได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบที่จะเป็นอันตรายต่อเด็ก และมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
(3) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา คือ การพัฒนาตนเองของเด็กเน้นทั้งด้านการพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญาที่จะได้รับการศึกษา อันเป็นพื้นฐานและมาตรการที่จำเป็นต่อการพัฒนาของเด็ก
(4) สิทธิในการมีส่วนร่วม คือ ในการแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผู้รับฟัง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง
 
ปัจจุบัน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลก
โดย เกือบทุกประเทศ (196 ประเทศ) ได้เข้าเป็นภาคีแล้ว ประเทศไทย ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535

 

อ้างอิงจาก        เว็บไซต์กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

  • ด้านบน
  • พิมพ์