สาระน่ารู้

  • โสสะฯ กับ สิทธิเด็ก

    โสสะฯ กับ สิทธิเด็ก

    อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก คือ ข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดทำขึ้นโดยสหประชาชาติ (คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน) โดยได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ในปี 2532 อ่านต่อ
  • ด้านบน
  • พิมพ์