ปิดเทอมนี้เรามาฝึกรำกันเถอะ

story-2.jpg
ปิดเทอมนี้น้องๆ หลายคนก็มีแผนกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะเรียนพิเศษเพิ่มพูนความรู้,  เล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สำหรับน้องๆ ในครอบครัวโสสะก็เช่นกัน ที่บางคนเลือกการเรียนรำไทย เพราะถือว่าเป็นการช่วยเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะของชาติไทยให้คงอยู่ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านการพัฒนาสมาธิ ทำให้กล้าแสดงออก เป็นคนมีระเบียบ เรียนรู้วิธีร่วมงานกับผู้อื่น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างให้มีบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย

This summer we are practicing Thai dance.
This summer many people have different activity plans. Some may take course for Increase knowledge, play sports, or do other activities, make use of your time.
As the same as children in SOS families, some choose to learn Thai dance. Because it is considered to help disseminate and preserve Thai national art to remain. It also benefits the learner in the development of meditation to be calm and learn how to work with others. It also helps to create a good personality as well.

 
  • ด้านบน
  • พิมพ์