ลูกโสสะพอเพียงตามรอยพ่อหลวง


 
น้องๆ เยาวชนโสสะหาดใหญ่ ได้ร่วมทำกิจกรรมเขียนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเด็กโสสะ ผลออกมาคือเยาวชนได้ตระหนักและสะท้อนแนวคิดถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง การใช้จ่ายอย่างประหยัดและช่วยกันลดรายจ่ายในครอบครัว อาทิ การปลูกพืชผักสวนครัวและการทำเกษตรพอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

น้องๆ ช่วยกันเพาะเห็ดเพื่อเอาไว้ทำอาหาร สอนให้เด็กๆ รู้การปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินในครอบครัว และปลูกฝังการทำเกษตรอย่างพอเพียง
 

SOS Following The King's Sufficiency Economy 

 
Children and youth in our care brainstorm in SOS Children's Village Hatyai Development Project. They analyzed and reflected about sufficiency economy for helping SOS family save cost such as self-sufficiency agriculture, following the Royal Initiative of His Majesty the King.


 เด็กและเยาวชนหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย ช่วยกันยกร่องแปลงผักและขุดบ่อน้ำ เพื่อเตรียมปลูกผักสวนครัวตามแนวคิดเกษตรพอเพียง นำผลผลิตมาใช้ทำอาหารทานกับคุณแม่และพี่น้องในครอบครัวโสสะ

Children and youths at SOS Children's Village Chiang Rai help together to prepare garden soil and dig a pond for planting vegetables. These are for cooking in SOS families and also learning of self-sufficiency agriculture.
 "ผลผลิตของเรา"

หลังจากที่น้องๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันยกร่องดินเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว และแล้วก็ถึงวันที่น้องๆ ได้เก็บผลผลิตสดๆ จากสวน มาให้คุณแม่โสสะทำกับข้าวทานกันในครอบครัวโสสะของเราแล้วค่ะ

"Our Crops"

Children at SOS Children's Village Chiang Rai, after they prepared garden soil and dug a pond for planting vegetables, now is the time for harvesting and SOS mother will cooking family meal.

  • ด้านบน
  • พิมพ์