น้องๆ อนุบาลโสสะภายในหมู่บ้านเด็กโสสะทุกแห่งจะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เปิดให้บริการทางการศึกษา สำหรับเด็กวัยอนุบาลที่มีอายุตั้งแต่ 4 - 6 ปี เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการตามวัยให้แก่เด็กในครอบครัวโสสะ และเด็กจากชุมชนใกล้เคียงบริเวณรอบหมู่บ้าน โดยไม่เก็บค่า เล่าเรียนและจ่ายเพียงค่าอาหาร ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในชุมชนแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ก่อนที่น้องๆ โสสะจะเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนภายนอกร่วมกับเด็กในครอบครัวทั่วไป


"SOS Kindergarten"


Children in our care will be receive an education, from the beginning they're learning in SOS Kindergarten with poor children from neighboring communities.  And then they study in an elementary school near SOS Children's Village like the other children, they will be receive a highest education as their capabilities until they grow up, become independent and self-resilient.
  • ด้านบน
  • พิมพ์