อาชีพแม่

SOSPK17-50-(3).jpg

หากพูดถึงคำว่า “แม่” หลายคนคงเข้าใจความหมายของคำนี้เป็นอย่างดี ผู้หญิงที่มีหน้าที่ดูแลลูก สามี และความเรียบร้อยต่างๆ ภายในบ้าน

แล้วถ้าเราจะพูดถึง “อาชีพแม่” หลายคนอาจสงสัยว่าอาชีพนี้มีอยู่จริงหรือ?
...ที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดา มารดา ไร้ญาติมิตรในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว โดยมี “คุณแม่โสสะ” เป็นผู้คอยดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด ให้ความรัก ความห่วงใย และให้คำปรึกษาในทุกด้าน

การจะมาเป็นคุณแม่โสสะได้นั้น ต้องผ่านการฝึกทดลองเป็นเจ้าหน้าที่แม่น้าก่อน 2 ปี ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กทางด้านต่างๆ อาทิ โภชนาการ การดูแลเด็กอ่อน กาปฐมพยาบาล จิตวิทยาเด็กฯ และเมื่อผ่านการฝึกทดลองงานแล้วคุณแม่โสสะต้องอยู่กับลูกๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ในบ้านคุณแม่จะมีลูกที่ต้องดูแล 10-12 คน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นคุณแม่โสสะ คือ การที่มีจิตเมตตา มีความเสียสละอุทิศชีวิตของตนเพื่อเด็กๆ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกของตน ให้พวกเขาได้เติบโตขึ้น สามารถดูแลตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

SOS Mother, The care professional If you say "mother" many people will understand the meaning of this word as well. A Woman who cares for her children and home.

If we are talking about "mother  as the care professional", many people may wonder whetherit really exists?
At SOS Children's Villages Thailand,we have been working to help children who lost parental care inthe family like care. "SOS mother" is a professional caregiver for the children, to care, to nurture and to give an advice in every aspect.
 
To become “SOS Mother, the care professional”, it starts her career path as a SOS acting aunt. She is trained for two years both theory and practical curriculum in various fields such as nutrition, child care, first aid, child psychology. Then she will be SOS aunt who is an assistant of mother when she is not at home. SOS mother is with her 10-12 children for 24 hours a day in the family house,
The SOS mother gives the child a home in her heart. She accepts each child unconditionally. 

That is how a lifelong bond grows and to care her children to become the contributing members of society

  • ด้านบน
  • พิมพ์