สภาพแวดล้อมที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

SOSCR2017-50.jpg


   การเจริญเติบโตของเด็กไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิด เพื่อให้เด็กได้เติบโตขึ้นมีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  แต่อีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็ก คือ สภาพแวดล้อมที่ดี ที่มีความปลอดภัย

   ซึ่งมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ  ที่ให้การดูแลเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร  ได้คำนึงถึงหลักการการดูแลเด็กในด้านนี้ด้วย ดังนั้นเด็กๆ จึงได้เติบโตขึ้นในบ้านที่มีความมั่นคงแข็งแรง เพียงพอต่อการอยู่อาศัย ไม่คับแคบไปหรือไม่เกินความจำเป็นต่อการใช้ชีวิต  โดยในบ้านหนึ่งหลังคาเรือนจะมีคุณแม่โสสะหนึ่งท่านที่คอยให้การดูแลเด็ก ๆ 10 -12 คน และบ้านต้องให้ความรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของพวกเขาจริง ๆ  ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้กับเด็กๆ อีกทางหนึ่ง

   ในหมู่บ้านเด็กโสสะจะมีบ้านประมาณ 12 หลัง มีรั้วรอบขอบชิด นอกจากนี้ยังมีอาคารเรียนอนุบาล, สนามเด็กเล่นและ อาคารสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายความช่วยเหลือเด็กๆ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง  หมู่บ้านเด็กโสสะจึงมีการจัดตั้งตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทราปราการ, หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา, หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย, หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย และหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต

   การให้ความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กตั้งแต่ในวัยเยาว์ และดูแลให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัยนั้น ทำให้เด็กได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและย่อมส่งผลต่อความยั่งยืน ความเจริญก้าวหน้าของสังคมนั้นๆ ต่อไป

  • ด้านบน
  • พิมพ์