“การศึกษา” สิ่งสำคัญต่อลูกโสสะ

SOSPK17-503-Emailer-(2).jpg
นอกจากการมอบครอบครัวให้กับลูกๆ โสสะแล้ว สิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กๆ อีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ “การศึกษา” เพราะการศึกษาส่งผลให้เด็กๆ ได้เกิดความรู้ ความสามารถ ที่นำไปพัฒนาตนและใช้ประกอบอาชีพ  อีกทั้งยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตเมตตาจากหลากหลายภาคส่วนที่มอบแก่ลูกๆโสสะ
 
In addition to providing families with SOS children, it is important and necessary for children. Another is an "education" because it allows children to have the knowledge and skills to develop themselves and implement to the career. It also affects the society and the nation prosperity. It cannot be possible if it is without our donors’support to SOS children.
  • ด้านบน
  • พิมพ์