สิทธิด้านการพัฒนาการ

Story-1-1.jpg

  พัฒนาการของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พบเห็นได้ทั่วไปตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิด ไปจนถึงวัยสูงอายุ มนุษย์นั้นมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา  พัฒนาการของมนุษย์นั้นประกอบด้วย พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

ซึ่งการพัฒนาการนั้นเป็นหนึ่งในสิทธิเด็ก ที่เด็กพึงมีแต่กำเนิด เด็กทุกคนจะได้รับสิทธิให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับพัฒนาการ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านสังคม รวมถึงความพึงพอใจและความสุข มีโอกาสได้เล่นสนุก พักผ่อน รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีอิสระ สามารถคิดและแสดงออกได้ รวมถึงการมีกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัว หรือของโรงเรียน และเด็กต้องได้รับการศึกษาที่ดี ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ได้รับอาหารที่เหมาะสมกับวัย และที่สำคัญที่สุดก็คือเด็กทุกคนต้องได้รับการกล่อมเกลาทางด้านจิตใจ ความรู้ ความคิดที่เหมาะสมกับวัย

Story-1-2.jpg  Story-1-3-(1).jpg

  มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการเด็กเป็นอย่างดี เราจึงดูแลเด็กในรูปแบบครอบครัวทดแทน เพราะครอบครัวคือสังคมที่เล็กที่สุด ใกล้ตัวเด็กมากที่สุด ทั้งยังมีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจ เพื่อให้เด็กได้เติบโตท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้อง ได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่จากคุณแม่โสสะ ภายในบ้านโสสะที่ปลอดภัย และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

  ดังที่กล่าวมาข้างต้น สิทธิเด็กในการได้รับพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยนั้น เป็นสิทธิที่เด็กได้รับมาแต่กำเนิดผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ทุกคนควรสนับสนุนให้เด็กได้รับพัฒนาการที่ดี เพราะเด็กจะเติบโตและกลายเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

 


 

  • ด้านบน
  • พิมพ์